پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (5), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (35-60)

عنوان : ( خوانشی دوباره از مفهوم «شک» در قرآن کریم؛ بر اساس تحلیل لغوی و گونه شناسی کاربردها )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , مرتضی سلمان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرآن کریم، ماده «شک» 15 بار به کار رفته است. در 6 مورد، این واژه همراه با صفت «مریب» آمده است. ویژگی کلمه «شک»، اشتراک لفظی آن با واژه همسانش در زبان فارسی (شک وتردید) است، امری که به نوبه خود زمینه لغزندگی هایی را در فهم معنای کاربرد قرآنی آن سبب شده است. بدون تردید کاربردهای قرآنی، متعلق به زمانی است که تلقیِّ اصطلاحی از واژه «شک» (به مثابه اصطلاحی شکل یافته در حوزه فقه و اعتقادات) وجود نداشته است، در نتیجه پرسشی مبنی بر چیستی معنای آن در کاربردهای قرآنی در زمان نزول باعث گشته است تا نوشتار حاضر در گام نخست به سراغ گزارش لغویان رفته و به تحلیل داده های ایشان بپردازد و در گام دوم نیز با رجوع به کاربردهای قرآنی این واژه و با تاکید بر رهیافت های سیاقی و استفاده از سنت تفسیری به درک عمیق تری از آن برسد. با عنایت به تنوع کاربردهای واژه «شک» و نظر به دلالت های سیاقی این آیات در قرآن کریم، به روشنی فهمیده می شود که «شک» در دو نوع کاربرد کاملا متفاوت قابل پیجویی است و مبنای تفاوت یاد شده، آمدن یا نیامدن صفت «مریب» همراه با واژه «شک» در این کاربردها است.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, شک, مریب, سیاق, تحلیل لغوی, گونه شناسی, تحلیل کاربرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062582,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and سلمان نژاد, مرتضی},
title = {خوانشی دوباره از مفهوم «شک» در قرآن کریم؛ بر اساس تحلیل لغوی و گونه شناسی کاربردها},
journal = {پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-3804},
pages = {35--60},
numpages = {25},
keywords = {قرآن کریم، شک، مریب، سیاق، تحلیل لغوی، گونه شناسی، تحلیل کاربرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانشی دوباره از مفهوم «شک» در قرآن کریم؛ بر اساس تحلیل لغوی و گونه شناسی کاربردها
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A سلمان نژاد, مرتضی
%J پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
%@ 2322-3804
%D 2017

[Download]