اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری ومدیریت , 2016-11-11

عنوان : ( شفافیت اطلاعاتی و کیفیت خدمات حسابرسی؛ شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , افشین به سودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شفافیت اطلاعاتی از مفاهیم بسیار بااهمیت حوزۀ حسابداری و مالی است. از طرفی، رویدادهای آشفته‌ساز در اقتصاد بین‌الملل، توجه بیش از پیش به اهمیت گزارشگری مالیِ معتبر را ملزم نموده است. در این میان ارزش کیفیت خدمات حسابرسی پررنگ‌تر می‌نماید. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر شفافیت اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعیین کیفیت خدمات حسابرسی از پنج سنجۀ تجدید ارائه صورتهای مالی، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه موسسه حسابرسی، اندازه حسابرس و نوع حسابرس به عنوان شاخص‌های کیفیت حسابرسی استفاده شده است و در راستای اندازه‌گیری شفافیت اطلاعاتی، از نمره شفافیت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. برای آزمون فرضیه‌های‌ پژوهش از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه 235 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1393 می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد بین رتبه، اندازه و نوع حسابرس و تجدید ارائه صورتهای مالی به عنوان سنجه‌های کیفیت حسابرسی با شفافیت اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ ولی بین تخصص حسابرس در صنعت با شفافیت اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, شفافیت اطلاعاتی, تجدید ارائه صورتهای مالی, تخصص حسابرس در صنعت, رتبه موسسه حسابرسی, اندازه حسابرس, نوع حسابرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062584,
author = {عباس زاده, محمدرضا and قناد, مصطفی and به سودی, افشین},
title = {شفافیت اطلاعاتی و کیفیت خدمات حسابرسی؛ شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری ومدیریت},
year = {2016},
location = {میانه, ايران},
keywords = {شفافیت اطلاعاتی، تجدید ارائه صورتهای مالی، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه موسسه حسابرسی، اندازه حسابرس، نوع حسابرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شفافیت اطلاعاتی و کیفیت خدمات حسابرسی؛ شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A قناد, مصطفی
%A به سودی, افشین
%J اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری ومدیریت
%D 2016

[Download]