دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی )

نویسندگان: محمود عبدالهی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش بارش ماسه در هوا 3روشی برای آماده کردن مدلهای آزمایشگاهی به منظور انجام برخی از آزمایشهای خاص میباشد. این مقاله به بررسی نتایج به دست آمده از کاربرد دستگاه نمونهساز به روش بارش ماسه در هوا، برای ایجاد نمونههای ماسهای در دانسیتههای مورد نظر پرداخته است. مجموعهای از تستهای آزمایشگاهی جهت بررسی عملکرد سیستم پیشنهادی انجام شده است. ویژگیهای سیستم بارش مورد استفاده در این پژوهش، انتخاب یک الک پخش کننده و دو سری دریچه بارش با قطرهای متفاوت میباشد. نتایج نشان میدهد که این روش، توانایی تولید نمونههای ماسهای برای مدلهای آزمایشگاهی در دانسیتههای نسبی 82 الی 011 درصد دارا بوده که میتوان ماسهای با شرایط یکنواخت در تراکمهای سست تا بسیار متراکم ایجاد نمود. همچنین، به این نتیجه رسیده شده است که بارش ماسه با الکهای پخش کننده به طور قابل توجهی باعث بهبود یکنواختی عمودی و افقی نمونههای بازسازی شده توسط دستگاه پیشنهادی این مقاله میشود.

کلمات کلیدی

, بارش ماسه, دریچه, دانسیته نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062590,
author = {عبدالهی, محمود and بلوری بزاز, جعفر},
title = {روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بارش ماسه، دریچه، دانسیته نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی
%A عبدالهی, محمود
%A بلوری بزاز, جعفر
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]