علوم اجتماعی, دوره (13), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (1-22)

عنوان : ( ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای )

نویسندگان: سیده سمانه امیری , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخوردهای میان الگوهای زندگی سنتی-ایرانی با الگوهای زندگی غربی را به روشنی در جامعه امروز ایران می توان دید. دین داری اسلامی با الگوهای سنتی حیات اجتماعی ایرانی پیوند خورده است؛ آن چنان که جلوه های آن را می توان در ابعاد مختلف سبک زندگی ایرانیان یافت. در سبک زندگی ایرانی، محوریت با الگوهای دینی است و اغلب همه چیز در راستای ارزش های دینی سنتی جهت گیری شده است. یکی از مهم ترین نظام های ارزشی هر جامعه ای دین است که برای استواری خود نیاز به بازتولید آن در نسل های بعدی دارد. به نظر می رسد در جامعه نوین ایران، نقش دین در شکل دادن به سبک زندگی به خصوص سبک زندگی جوانان تغییر کرده است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با جوانان دختر در شهر مشهد به فهم نوع دین داری در سبک زندگی ایشان رسید. بر این اساس، نمونه گیری هدف مند و با ملاک اشباع نظری هفت نفر از دختران شهر مشهد از تیپ های مختلف انتخاب شدند. یافته های به دست آمده شامل پنج مقوله عمده است که عبارت اند از مدارا، سلیقه فردی، کارآمدی بیشتر مادی، دوگانگی هویتی و سنت ستیزی. مقوله هسته ای نیز در این مقاله »دین داری گزینشی» است که دربرگیرنده مقولات فوق می باشد. دین داری گزینشی به این معناست که افراد در هر موقعیتی که قرار می گیرند و با توجه به شرایط موجود ممکن است از قسمتی از دین که با آن موافق هستند، پیروی کنند و بخش هایی از دین را که به اصطلاح مانع رسیدن آن ها به منافعشان می شوند را کنار می گذارند.

کلمات کلیدی

, دین داری, جوانان, سبک زندگی, دین داری گزینشی, نظریۀ زمینه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062592,
author = {امیری, سیده سمانه and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2017},
volume = {13},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {دین داری،جوانان، سبک زندگی، دین داری گزینشی، نظریۀ زمینه ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای
%A امیری, سیده سمانه
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2017

[Download]