دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (20), شماره (119), سال (2017-5) , صفحات (78-88)

عنوان : ( پاسخ عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال )

نویسندگان: مرتضی مطهری راد , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی پاسخ مهم‌ترین عامل آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش کاربردی و نیمه تجربی، 22 مرد فعال به روش نمونه‌گیری در دسترس و هد‌ف‌دار انتخاب و به دو گروه مکمل (11 نفر) و دارونما (11 نفر) تقسیم شدند. مقادیر VEGF و اندوستاتین پایه آن‌ها اندازه‌گیری شد، سپس آزمودنی‌ها یک پروتکل وامانده‌ساز تردمیل در پیش و پس آزمون انجام دادند و بلافاصله و دو ساعت پس از پروتکل نمونه‌های خونی(3 سی‌سی) تهیه شد؛ آزمودنی‌ها به مدت 14 روز روزانه 1/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب ال-آرژنین و دارونما مصرف کردند؛ نتایج در سطح معنی‌داری (0.5.>P) تحلیل شدند. یافته‌ها: بلافاصله پس از فعالیت، مقادیر VEGF و نسبت VEGF به اندوستاتین دو گروه در مقایسه با وضعیت پایه کاهش یافت(0.5.>P) و دوساعت بعد نیز کمتر از مقادیر پایه بود(0.5.>P). اندوستاتین سرمی دو گروه نیز بلافاصله افزایش یافت(0.5.>P) و دو ساعت بعد نیز هم‌چنان بالاتر بود (0.5.>P). مقادیرVEGF و نسبتVEGF به اندوستاتین بلافاصله پس از فعالیت، قبل و بعد از مصرف مکمل معنی‌دار نبود (0.5.<P)؛ در حالی که این تغییرات در گروه مکمل دوساعت بعد افزایش یافته بود(0.5.>P). تغییرات اندوستاتین نیز بلافاصله پس از فعالیت معنی‌دار نبود(0.5.<P)؛ اما این تغییرات دو ساعت بعد کاهش یافته بود(0.5.>P). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مصرف کوتاه مدت مکمل ال-آرژنین احتمالاً عوامل آنژیوژنیک ناشی از فعالیت را در افراد فعال تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی

, ال-آرژنین, VEGF, اندوستاتین, مردان فعال, آنژیوژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062605,
author = {مطهری راد, مرتضی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {پاسخ عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2017},
volume = {20},
number = {119},
month = {May},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {78--88},
numpages = {10},
keywords = {ال-آرژنین، VEGF، اندوستاتین، مردان فعال، آنژیوژنز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال
%A مطهری راد, مرتضی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2017

[Download]