پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (33), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (1-24)

عنوان : ( رسوبات بادی نهشته شده در دریاچه هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون )

نویسندگان: محمدعلی حمزه , محمدحسین محمودی قرائی , حمید علیزاده لاهیجانی , سیدرضا موسوی حرمی , مرتضی جمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص اثر رسوبات بادی در رسوبات دریاچه ای عامل مهمی جهت بازسازی تغییرات محیطی و همچنین شناخت فراوانی و زمان توفان های گردوغبار دیرینه است. بر اساس آزمایش مغناطیس سنجی، شکل منحنی های توزیع اندازۀ ذرات و دیگر عوامل دانه بندی، به علاوۀ سنگ نگاری، 6 متری در دریاچۀ هامون، شرق ایران را مشخص نمودیم. بزرگ ترین قلۀ / 6 و 1 / ما حضور اجزای رسوبی بادی در توالی رسوبی دو مغزۀ 2 21 میکرومتر( نشان داد رسوبات سیلتی رسی تیره رنگ رخسارۀ - نمایی منحنی توزیع اندازۀ ذرات )بین 91 A با مقادیر کم پذیرفتاری مغناطیسی ) SI - 5/2×61-1 )1/2 با میزان زیاد بقایای گیاهی، کاروفیت و پوسته های صدفی کربناتی، در یک محیط بارآور دریاچه ای بدون حضور باد ته نشست نموده اند. این رخساره که معرف اواخر یخبندان و اوایل هولوسن است، توسط تضعیف مرکز پرفشار سیبری و بادهای غربی به علاوۀ افزایش دمای سطح آب اقیانوس اطلس شمالی و دریای عربی مشخص می گردد. در اوایل تا اواسط هولوسن تضعیف تدریجی مونسون به همراه قدرت گیری پرفشار سیبری و بادهای غربی منجر به وزش توفان های شدید در حوضۀ سیستان شده که توسط ماسه های سیلتی قهوه ای با پذیرفتاری مغناطیسی زیاد و نمای توزیع ذرات بیش از 611 میکرومتر در رخسارۀ B نشان داده می شود. محیط دیرینۀ اواسط تا اواخر هولوسن سیستان کم وبیش مشابه حال حاضر بوده است. در این زمان که توسط رخسارۀ C معرفی می گردد، ورود دوره ای رسوبات بادی توسط توفان های پرانرژی قابل مقایسه با بادهای حاضر 621 روزه، مشخص است. نشانه های توفان های گردوغبار دیرینه در این دوره توسط نوسان های زیاد پذیرفتاری مغناطیسی و حضور لایه های حاوی ماسه در توالی رسوبی هر دو مغزه اثبات می گردد.

کلمات کلیدی

, هامون, اقلیم دیرینه, هولوسن, رسوب شناسی, مونسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062615,
author = {حمزه, محمدعلی and محمودی قرائی, محمدحسین and حمید علیزاده لاهیجانی and موسوی حرمی, سیدرضا and مرتضی جمالی},
title = {رسوبات بادی نهشته شده در دریاچه هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2017},
volume = {33},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8788},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {هامون، اقلیم دیرینه، هولوسن، رسوب شناسی، مونسون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رسوبات بادی نهشته شده در دریاچه هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون
%A حمزه, محمدعلی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A حمید علیزاده لاهیجانی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A مرتضی جمالی
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2017

[Download]