پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (12), شماره (44), سال (2016-9) , صفحات (57-78)

عنوان : ( تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل )

نویسندگان: مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله ای به منزله ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالی که ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی بودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی می شود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل بودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تأمل است.

کلمات کلیدی

, معامله سفهی, معامله سفیه, مؤاکله باطل, بطلان, سفاهت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062627,
author = {صباغی ندوشن, مریم and حائری, محمدحسن},
title = {تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {44},
month = {September},
issn = {1735-7233},
pages = {57--78},
numpages = {21},
keywords = {معامله سفهی; معامله سفیه; مؤاکله باطل; بطلان; سفاهت; حجر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل
%A صباغی ندوشن, مریم
%A حائری, محمدحسن
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2016

[Download]