پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (12), شماره (43), سال (2016-5) , صفحات (51-74)

عنوان : ( نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود )

نویسندگان: عباس تقوایی , محمدحسن حائری , سیده معصومه خذاشناس کومله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط به آشنایی دقیق با مفهوم واژه شرط از لحاظ لغوی، عرفی، اصولی، فقهی و حقوقی و بررسی رابطه شرط و عقد و اصل صحت شرط می باشد، ضمن آنکه برای پرداختن به «شروط مخالف کتاب و سنت» لازم است به عنوان مقدمه با ملاک و ضابطه صحت و عدم صحت شرط و تقسیمات ناشی از آن که جایگاه بحث از «شرط مخالف کتاب و سنت» را مشخص می‎‎سازد، نیز آشنا شویم. بعد از مقدمات مذکور، پرداختن به مستندات و ادلّه مربوط به «شروط مخالف کتاب و سنت» و معنای این قسم خاص از شروط و سپس آثار مترتب بر این شروط برای جمع¬بندی مطالب و بیان دیدگاه های حقوقی ناشی از تراث فقهی ما و نگاه قانون به این موضوع ضروری می‎نماید که در این مقاله با تحلیل مسائل مذکور به بررسی این موضوع مهم پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, شرط, عقود, اصاله الصحه, شرط مخالف کتاب و سنت, ادله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062628,
author = {عباس تقوایی and حائری, محمدحسن and سیده معصومه خذاشناس کومله},
title = {نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {43},
month = {May},
issn = {1735-7233},
pages = {51--74},
numpages = {23},
keywords = {شرط; عقود; اصاله الصحه; شرط مخالف کتاب و سنت; ادله شروط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود
%A عباس تقوایی
%A حائری, محمدحسن
%A سیده معصومه خذاشناس کومله
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2016

[Download]