آموزه های فقه مدنی, دوره (13), شماره (13), سال (2016-7) , صفحات (29-52)

عنوان : ( بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات )

نویسندگان: سیف اله احدی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می‌کنند که تمامی آن‌ها قابل خدشه‌اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی‌توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادلۀ شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن‌ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیۀ جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می‌باشد.

کلمات کلیدی

, خیار شرط, ایقاعات, عموم ادلۀ شروط, مشروعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062630,
author = {احدی, سیف اله and حائری, محمدحسن},
title = {بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2016},
volume = {13},
number = {13},
month = {July},
issn = {2251-936x},
pages = {29--52},
numpages = {23},
keywords = {خیار شرط، ایقاعات، عموم ادلۀ شروط، مشروعیت فسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات
%A احدی, سیف اله
%A حائری, محمدحسن
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2016

[Download]