دانش حقوق مدنی, دوره (4), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (19-45)

عنوان : ( بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی «با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران» )

نویسندگان: اعظم امینی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می‌توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان‌که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص‌نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه‌ای و استفاده از نرم‌افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می‌توان امانی بودن ید اعمال‌کنندۀ حق حبس و نیاز نداشتن به اقامۀ دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع‌شده را فراهم می‌کند.

کلمات کلیدی

, حق حبس , امتناع , عقود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062631,
author = {امینی, اعظم and حائری, محمدحسن},
title = {بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی «با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران»},
journal = {دانش حقوق مدنی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-1712},
pages = {19--45},
numpages = {26},
keywords = {حق حبس ،امتناع ،عقود معاوضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی «با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران»
%A امینی, اعظم
%A حائری, محمدحسن
%J دانش حقوق مدنی
%@ 2322-1712
%D 2016

[Download]