مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (3), سال (2017-6) , صفحات (343-354)

عنوان : ( تحلیل عددی و آنتروپی ریزپمپی لزجتی با روتور بیضوی به روش شبکه بولتزمن و بهینه سازی ریزپمپ به روش سطح پاسخ )

نویسندگان: حجت خزیمه نژاد , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر یک شبیه سازی عددی به روش شبکه بولتزمن برای تحلیل یک ریزپمپ لزجتی با تک روتور بیضوی صورت گرفته است. اثرات سه پارامتر هندسی مهم ریزپمپ شامل نسبت منظری روتور، ارتفاع ریزپمپ و خارج از مرکزی روتور بر دبی و تولید آنتروپی متوسط بررسی شده است. با استفاده از روش سطح پاسخ نتایج به دست آمده از شبیه سازی های موردنظر تحلیل گردیده است. نتایج این تحلیل ها حاکی از آن داشت که با افزایش نسبت منظری و نیز خارج از مرکزی روتور دبی متوسط افزایش در حالی که با افزایش ارتفاع ریزپمپ دبی متوسط کاهش پیدا می کند. علاوه بر این میزان حساسیت دبی متوسط به تغییرات نسبت منظری و خارج از مرکزی بیشتر از تغییرات ارتفاع ریزپمپ مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش هر سه پارامتر هندسی، تولید آنتروپی متوسط نیز افزایش یافته و به تغییرات هر سه پارامتر نیز حساس بوده است. در انتها پارامترهای هندسی بهینه توسط روش سطح پاسخ محاسبه شدند که به ترتیب مقادیر بهینه 1، 1.5 و 0.9 برای نسبت منظری، ارتفاع و خارج از مرکزی جهت حصول بیشینه دبی متوسط و مقادیر 0.2، 1.5 و 0.1 جهت حصول کمینه تولید آنتروپی متوسط می باشند.

کلمات کلیدی

, ریزپمپ لزجتی, روتور بیضوی, تحلیل آنتروپی, روش شبکه بولتزمن, روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062634,
author = {خزیمه نژاد, حجت and نیازمند, حمید},
title = {تحلیل عددی و آنتروپی ریزپمپی لزجتی با روتور بیضوی به روش شبکه بولتزمن و بهینه سازی ریزپمپ به روش سطح پاسخ},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {3},
month = {June},
issn = {1027-5940},
pages = {343--354},
numpages = {11},
keywords = {ریزپمپ لزجتی، روتور بیضوی، تحلیل آنتروپی، روش شبکه بولتزمن، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی و آنتروپی ریزپمپی لزجتی با روتور بیضوی به روش شبکه بولتزمن و بهینه سازی ریزپمپ به روش سطح پاسخ
%A خزیمه نژاد, حجت
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]