زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (17-30)

عنوان : ( تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها )

نویسندگان: مهسا زهانی قائینی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، جهت تعیین موقعیت تقریبی گسل جنوب مشهد از داده‌های میکروترمور استفاده شده استبرای این منظور داده‌های میکروترمور به روش تک ایستگاهی، در 5 پروفیل و 27 ایستگاه عمود بر ارتفاعات جنوبی شهر برداشت و بروش نسبت طیفی مولفه افقی به مولفه قائم (HVSR)، تحلیل شده استسپس نقشه‌های هم پریود و تغییرات آن، در محدوده ارتفاعات جنوب شهر ترسیم شده و ایستگاه‌های دارای تغییر ناگهانی و مشخص در مقادیر فرکانس بر روی نقشه مشخص شده‌اندعلاوه بر این به کمک جهت داری میکروترمورها و چرخش H/V، تغییرات دامنه تقویت در آزیموت‌های مختلف در هر ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت و ایستگاه‌های دارای بیشترین آشفتگی در مقادیر دامنه تقویت، نشانه‌گذاری شدندنهایتاً با مقایسه نتایج حاصل از هر دو روش و با بررسی گمانه‌های منطقه و شواهد فعالیت گسل بر روی عکس‌های هوایی، موقعیت تقریبی پهنه گسلی جنوب شهر مشهد مشخص شده استنتایج مطالعات همخوانی مناسبی با شواهد صحرایی، تفسیر عکس‌های هوایی و اطلاعات حاصل از گمانه‌ها نشان می‌دهد

کلمات کلیدی

, میکروترمور, نسبت طیفی مولفه افقی به قائم, چرخش h/vگسل جنوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062637,
author = {زهانی قائینی, مهسا and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد},
title = {تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-5245},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {میکروترمور، نسبت طیفی مولفه افقی به قائم، چرخش h/vگسل جنوب مشهد،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها
%A زهانی قائینی, مهسا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2016

[Download]