زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (8), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (95-104)

عنوان : ( بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری )

نویسندگان: مجید تقی پور , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از آنالیزهای آماری به بررسی میزان تأثیر عوامل مختلف بر روی خوردگی فلزات در خاک پرداخته ‌شده است.به دلیل عدم وجود داده‌‌های مشابه در کشور که بتواند تأثیر هر عامل را بر روی خوردگی فلزات مدفون مشخص نماید، از داده‌های حاصل از آزمایش‌های صورت گرفته توسط سازمان ملی استانداردهای امریکا بر روی خورندگی فلزات در خاک بین سال‌های 1922 تا 1947، استفاده‌ شده است.به‌منظور تعیین سهم هر عامل در خوردگی فلزات توسط خاک، یک رگرسیون چندمتغیره بین عوامل مختلف خورندگی خاک و میانگین کاهش جرم لوله‌های مدفون ایجاد شد و در نهایت بهترین مدل برای هریک از متغیرهای مستقل براساس معیار P-value که در آزمون F و در جدول آزمون T نشان داده شده، متغیرهای موثر مدل رگرسیونی انتخاب گردید.این آنالیز برای متوسط زمان آزمایش 5/1 و 5/11 سال و میانگین کل آزمایش (18سال صورت گرفت. نتایج ماتریس همبستگی ایجاد شده نشان می‌دهد که بیشترین همبستگی بین نتایج مربوط به سال آزمایش و پس از آن اسیدیته‌ی کلی است و سایر متغیرها میزان کلر، میزان سولفات، درصد رطوبت، بارش، مقاومت و میزان pH خاکدر مدل تأیید نمی‌شوند.مدل نهایی ایجاد شده یک مدل نمایی است که طبق نتیجه آنالیز تحلیل باقی‌مانده‌ها، صحت مدل تأیید می‌گردد.نتایج این تحقیق از این جهت حائز اهمیت هستند که داده‌های مورد مطالعه مربوط به شرایط واقعی و بلندمدت هستند.

کلمات کلیدی

, خورندگی خاک, خوردگی فلزات مدفون, خواص خاک, کاهش جرم فلز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062638,
author = {تقی پور, مجید and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2228-5245},
pages = {95--104},
numpages = {9},
keywords = {خورندگی خاک، خوردگی فلزات مدفون، خواص خاک، کاهش جرم فلز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری
%A تقی پور, مجید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2015

[Download]