پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (216-226)

عنوان : ( بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: موسی الرضا باغانی , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ابتدا تغییرات استحکام پوسته و ویژگی‌های فیزیکی تخم بلدرچین در طول اولین دوره تخم گذاری پرنده بر روی ۹۰ بلدرچین ژاپنی در سال ۱۳۹۰، در سه مرحله زمانی ۱۵ هفتگی، ۱۹ هفتگی و ۲۳ هفتگی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تاثیرات انتخاب واگرای وزن بدن پرنده پس از پنج نسل انتخاب واگرا در سن چهار هفتگی بر روی تخم بلدرچین های نسل پنجم مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری استحکام پوسته تخم بلدرچین ها در هر دو بخش پژوهش از دو روش آزمون فشار شبه استاتیک بین دو صفحه موازی دستگاه تست یونیورسال و اندازه گیری جرم مخصوص استفاده شد. در بخش اول تحقیق، هر چه از ابتدای دوره تخم گذاری به انتهای دوره نزدیکتر شد، انرژی شکست و جرم مخصوص تخم بلدرچین ها افزایش یافته و تغییر شکل و انعطاف پذیری تخم ها در برابر نیروهای خارجی بیشتر شد. جرم، حجم، قطر بزرگ، قطر میانی، میانگین قطر هندسی و سطح رویه نیز از ابتدا تا انتهای دوره تغییری نداشته و میانگین مقادیرشان به ترتیب g ۴۱/۱۲، cm۳ ۵۱/۱۱، mm ۷۹/۳۳، mm ۱۰/۲۶، mm ۴۵/۲۸ و mm۲ ۲۵۴۶ شد. در بخش دوم تحقیق نیز تخم بلدرچین های گروه کاهش وزن چهار هفتگی دارای وزن و حجم کمتر و ابعاد کوچکتر از تخم های گروه شاهد بودند ولی گروه افزایش وزن چهار هفتگی اختلاف کمی با گروه شاهد داشت، که بیانگر تاثیر بیشتر انتخاب واگرای وزن بدن بلدرچین ژاپنی در گروه کاهش وزن چهار هفتگی است. پارامترهای معرف وزن مخصوص و استحکام پوسته تخم بلدرچین ها نیز در سه گروه هیچ تفاوت معنی دار با یکدیگر نداشتند.

کلمات کلیدی

, انتخاب واگرا, تخم بلدرچین, دوره تخم گذاری, ویژگی های فیزیکی, ویژگی های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062650,
author = {باغانی, موسی الرضا and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {216--226},
numpages = {10},
keywords = {انتخاب واگرا; تخم بلدرچین; دوره تخم گذاری; ویژگی های فیزیکی; ویژگی های مکانیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی
%A باغانی, موسی الرضا
%A آق خانی, محمدحسین
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2016

[Download]