ماشین های کشاورزی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (285-297)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل سهم نهاده های مختلف و تعیین شاخصهای انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد )

نویسندگان: حسن صدرنیا , مهدی خجسته پور , حسن عاقل , عباس سعیدی رشک علیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت طیور یکی از بزرگترین و توسعه یافته ترین صنایع موجود در کشور است و میزان انرژی مصرفی در مرغداری یکی از مهم ترین مسایل درپرورش مرغ گوشتی می باشد. تحقیق حاضر به بررسی روند مصرف انرژی و میزان مصرف آن در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در شهرستان مشهد می پردازد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 36 پرورش دهنده مرغ گوشتی برای یک دوره پرورش در ماه های فروردین و اردیبهشت 1392 جمع آوری شد. نهاده های اصلی ورودی شامل خوراک مصرفی، سوخت (گاز و گازوییل)، الکتریسیته، نیروی انسانی، ماشین ها و جوجه یک روزه گوشتی و نهاده های خروجی گوشت مرغ و فضولات بستر بودند. کل انرژی های ورودی و خروجی برای هزار قطعه مرغ به ترتیب 125/2 و 24/9 گیگاژول به دست آمد. شاخص های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره وری انرژی و انرژی ویژه به ترتیب 0/2، 0/019 کیلوگرم بر مگاژول و 52 مگاژول بر کیلوگرم به دست آمدند. سوخت مصرفی (گاز و گازوییل) با 50/84 و خوراک مصرفی با 42/43 درصد بیشترین سهم و جوجه یک روزه با 0/39 و نیروی انسانی با 0/06 درصد کمترین سهم را در بین نهاده های ورودی به خود اختصاص دادند. مقایسه انرژی مصرفی در سه سطح جوجه ریزی کمتر از 15000 قطعه، 15000 تا 30000 و بیشتر از 30000 قطعه نشان داد که نسبت انرژی در سطح سوم بیشتر از سطوح دیگر می باشد. کارآیی مرغداران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شد و نتایج نشان داد که در الگوی بازگشت به مقیاس ثابت تعداد 13 واحد دارای کارآیی فنی با میانگین کارآیی 0/93 و در الگوی بازگشت به مقیاس متغیر تعداد 21 واحد دارای کارآیی فنی خالص با میانگین کارآیی 0/99 بودند.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها, کارآیی انرژی, کارآیی فنی, مصرف سوخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062654,
author = {صدرنیا, حسن and خجسته پور, مهدی and عاقل, حسن and سعیدی رشک علیا, عباس},
title = {تجزیه و تحلیل سهم نهاده های مختلف و تعیین شاخصهای انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-6829},
pages = {285--297},
numpages = {12},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها، کارآیی انرژی، کارآیی فنی، مصرف سوخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل سهم نهاده های مختلف و تعیین شاخصهای انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد
%A صدرنیا, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A عاقل, حسن
%A سعیدی رشک علیا, عباس
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2017

[Download]