اقتصاد انرژی ایران, دوره (5), شماره (19), سال (2016-9) , صفحات (179-216)

عنوان : ( آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سمیرا شایان مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه ی رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی، محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. در پروژه حاضر به منظور بررسی اثر متقابل میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست و نوع ارتباطات فضایی 3 کشور منتخب - درحال توسعه از الگوی معادلات همزمان فضایی برای داده های تابلویی با اثرات تصادفی طی دوره 2111 2111 استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست هر کشور تحت تأثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست کشورهای مجاور قرار دارد. همچنین بر اساس یافته های این پروژه می توان بیان کرد یک رابطه علت و معلولی دوطرفه میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست و همچنین میان آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی وجود دارد. بنابراین یک رابطه دوطرفه میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی نیز برقرار است با توجه به نتایج ژیشنهاد می شود به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین جایگزینی انرژی های تجدید پذیر با انرژی های فسیلی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, الگوی وقفه فضایی, آلودگی محیط زیست, رشد اقتصادی, مصرف انرژی, معادلات همزمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062658,
author = {کهنسال, محمدرضا and شایان مهر, سمیرا},
title = {آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2016},
volume = {5},
number = {19},
month = {September},
issn = {2423-5954},
pages = {179--216},
numpages = {37},
keywords = {الگوی وقفه فضایی، آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، معادلات همزمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی
%A کهنسال, محمدرضا
%A شایان مهر, سمیرا
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2016

[Download]