کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (223-234)

عنوان : ( تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) )

نویسندگان: اعظم زین الدینی ریسه , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , محمد مرادی , روح اله صابری ریسه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پتانسیل 4 استرین باکتریایی پروبیوتیک شامل Pseudomonas fluorescens VUPF5, VUPF52 Bacillus cereus IPRI95 و Bacillus subtilis IPRI96 در افزایش فاکتورهای رشدی دو رقم پسته در شرایط حضور و عدم حضور نماتد ) Meloidogyne incognita ( بررسی شد. آزمایشی بر اساس طرح فاکتوریل با سه فاکتور رقم )بادامی و سرخس(، بیماری )حضور نماتد، عدمحضور نماتد( باکتری )شاهد، IPRI95, IPRI96, VUPF5, VUPF52 ( درقالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. فاکتورهای رشدی به دنبال تیمار باکتریایی در هر دو رقم افزایش نشان داد که مقادیر آن در رقم سرخس در مقایسه با شاهد بیشتر بود. حداکثر مقادیر افزایش یافته برای نهالهای پسته تیمارشده با باکتریها در حضور نماتد برای طول ساقه برابر با 1 / 75 و 1 / 12 ، طول ریشه 63 / 50 و 6 / 29 ،وزن تر ساقه 115 و 34 ، وزن تر ریشه 63 و 31 ، وزن خشک ساقه 41 / 34 و 52 / 18 و وزن خشک ریشه 1 و 1 / 17 درصد به ترتیب برای رقم سرخس و بادامی به دست آمد. تعداد گال بعد از چهار ماه در حضور باکتری به میزان 7 / 49 و 4 / 64 درصد و تعداد کیسه تخم 5 / 30 و 71 درصد به ترتیب در رقم سرخس و بادامی در مقایسه با شاهد کاهش داشتند.

کلمات کلیدی

, باکتریهای پروبیوتیک, نماتد ریشه گرهی, رقم, پسته, کیسه تخم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062659,
author = {زین الدینی ریسه, اعظم and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and محمد مرادی and روح اله صابری ریسه},
title = {تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-2883},
pages = {223--234},
numpages = {11},
keywords = {باکتریهای پروبیوتیک، نماتد ریشه گرهی، رقم، پسته، کیسه تخم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)
%A زین الدینی ریسه, اعظم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A محمد مرادی
%A روح اله صابری ریسه
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2017

[Download]