مخاطرات محیط طبیعی, دوره (6), شماره (11), سال (2017-5) , صفحات (69-84)

عنوان : ( تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی )

نویسندگان: جواد شهرکی , محمود صبوحی صابونی , مرتضی یعقوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی اثر افزایش سنجه های اقلیمی بر عملکرد و ریسک تولید گندم در ایران است. داده های سال زراعی 1361-1362 تا 1392-1393 گردآوری شدند. با توجه به دوره های رشد، داده های ماهیانه به میانگین های فصلی تبدیل شدند و آنگاه آزمون های ایستایی و ریشه واحد مربوطه انجام گرفت. ایران به چهار منطقه اقلیمی تقسیم گردید. موثرترین متغیرهای اقلیمی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی فایوسن شناسایی شدند. جهت آزمون اثر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک گندم، برای هر یک از این مناطق تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برآورد گردید. با توجه به حجم داده ها، برای برآورد مدل پانل با اثرات ثابت، از رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج نشان داد که اثرگذاری شاخص های دما و بارش، منطقه ای هستند. با توجه به شرایط متفاوت اقلیمی، مناطق کشور به طور متفاوتی تحت تاثیر این سنجه ها قرار می گیرند. تغییرات سال به سال آب و هوا، شرایط نامساعدی را برای کشاورزان به وجود آورده است. هرچند در برخی مناطق اقلیمی،اثر افزایش این تغییرات بر عملکرد و ریسک تولید محصولات کشاورزی ناچیز است؛ بیشتر وسعت کشور ایران، هم اکنون در معرض آب و هوای نسبتا خشک، تابستان های گرم، و زمستان های سرد قرار دارد و به نظر می رسد رخدادهای حدی دما و تغییرات نامنظم بارش در دوره های گذشته، سازگاری نسبی گندم کاران این مناطق با تغییر اقلیم را فراهم کرده است.

کلمات کلیدی

, تابع تولید تصادفی, ریسک, تغییر اقلیم, گندم, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062660,
author = {جواد شهرکی and صبوحی صابونی, محمود and مرتضی یعقوبی},
title = {تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی},
journal = {مخاطرات محیط طبیعی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {11},
month = {May},
issn = {2345-6353},
pages = {69--84},
numpages = {15},
keywords = {تابع تولید تصادفی، ریسک، تغییر اقلیم، گندم، کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی
%A جواد شهرکی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مرتضی یعقوبی
%J مخاطرات محیط طبیعی
%@ 2345-6353
%D 2017

[Download]