اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (سال: 1395 ) , 2016-11-17

عنوان : ( بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد) )

نویسندگان: مرجان کریمی طرقبه , علیرضا حدادیان , آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند فست فودهای موادغذایی بر ادراک مصرف کننده از ارزش مواد غذایی، ریسک فیزیکیموادغذایی و ترجیح برند می باشد. جامعه مورد بررسی مشتریان فستفودهای شهر مشهد می باشند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمولکوکران برای حجم جامعه نامعلوم ۳۸۴ نفر تعیین گردید. برایتجزیه و تحلیل دادههای حاصل از توزیع پرسشنامه، از مدل یابیمعادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج حاصل از اینتحقیق نشان داد که آگاهی از برند رابطه معناداری با ارزش ادراک-شده و ریسک فیزیکی ادراکشده ندارد. ولی تصویر برند اثر منفی برریسک فیزیکی ادراکشده و اثر مثبتی بر ترجیح برند دارد. بعلاوه،نقش واسط ارزش درکشده برند مواد غذایی بین آگاهی از برند وترجیح برند و همچنین نقش واسط خطر فیزیکی درک شده برند وارزش درک شده برند بین آگاهی از برند و ترجیح برند رد شد. با اینحال، نقش واسط خطر فیزیکی درک شده برند و ارزش درک شدهبرند بین تصویر برند بواسطه و ترجیح برند تایید شد.

کلمات کلیدی

, ارزش درک شده برند, ارزش ویژه برند, ترجیح برند, ریسک فیزیکی درک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062661,
author = {کریمی طرقبه, مرجان and حدادیان, علیرضا and کفاش پور, آذر},
title = {بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد)},
booktitle = {اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (سال: 1395 )},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ارزش درک شده برند، ارزش ویژه برند، ترجیح برند، ریسک فیزیکی درک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد)
%A کریمی طرقبه, مرجان
%A حدادیان, علیرضا
%A کفاش پور, آذر
%J اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (سال: 1395 )
%D 2016

[Download]