جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (7), شماره (22), سال (2017-4) , صفحات (191-206)

عنوان : ( ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن ها )

نویسندگان: احمد قندهاری , کامران داوری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف، در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه ایران از اساسی ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان است. بر این اساس، تأمین آب از نقاط مختلف و اجرای گزینه های گوناگون، از راهکارهای جاری برای رفع این چالش در کنار مدیریت غیر سازه ای بوده و میزان زیادی از اعتبارات و بودجه های ملی را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، به صورت موردی به چالش ها و فرصت های طرح های تأمین آب مشهد پرداخته شده و روش منسجمی درجهتِ ارزیابی ریسک ارائه شده است. به همین منظور در بخش اول مقاله، براساس روش بارش افکار، عوامل مخاطره آمیز در گزینه های تأمین آب مشهد بررسی و متوسط ریسک هر کدام از گزینه ها محاسبه شده است. سپس در بخش دوم، براساس دامنۀ امکان بروز مخاطرات، ریسک تمام گزینه ها محاسبه شده است. نتایج نشان داد، اگرچه کمترین مقدار متوسط ریسک مربوط به گزینۀ انتقال آب از هزار مسجد می باشد؛ اما از دیدِ کارشناسان، گزینۀ انتقال پساب از غرب مشهد است و دامنۀ امکان بروز ریسک کمتری را نسبت به سایر گزینه ها دارد. در واقع این نتایج نشان می دهد، استفاده از دامنۀ امکان ریسک برای اولویت بندی گزینه ها (اتخاذ تصمیمات مدیریتی)، می تواند بسیار مفید واقع شود. همچنین، در انتهای مقاله گزینه های مختلف براساس پارامتر قیمت تمام شدۀ پروژه، حجم انتقال آب هر پروژه، ریسک و ضریب بازچرخانی آب مجدداً اولویت بندی شده اند.

کلمات کلیدی

دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062665,
author = {قندهاری, احمد and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن ها},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2017},
volume = {7},
number = {22},
month = {April},
issn = {2345-2277},
pages = {191--206},
numpages = {15},
keywords = {دشت مشهد-ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن ها
%A قندهاری, احمد
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2017

[Download]