مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (5), سال (2017-8) , صفحات (295-304)

عنوان : ( بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود )

نویسندگان: محمدرضا پیله چیان , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات مهمی را در اختیار قرار می‌دهد و نقطه‌ی آغازی بر مطالعات چتر فرود در حوزه‌ی دانشی اندرکنش سازه‌-سیال است. برای ساده سازی روند حل در مسئله از فرض تقارن محوری و هم‌چنین صلب بودن دیواره چتر استفاده شده است. با توجه به دامنه ی حرکت زیاد بالچه نسبت به سلول های مجاورشان در مسئله‌ی پیش¬رو و اهمیت کیفیت شبکه در مجاورت مرز جامد، از روش هموارسازی فنر-پایه به همراه تولید مجدد شبکه¬ی محلی و ناحیه ای استفاده شده تا کیفیت شبکه برای ثبت لایه ی مرزی و گردابه ای ایجاد شده در سطح جامد مناسب باشد. در این پژوهش نشان داده شده‌است که استفاده از هندسه‌های قوس کروی در برابر هندسه‌های سهموی و قطاع دایره‌ای دارای مزیت است. ایجاد تحریک در دیسک گذردهی انتهای چتر فرود باعث می‌شود که ضریب پسای کلی به‌شدت افزایش یابد و تا حدود دو برابر بزرگ شود. میدان جریان باوجود تحریکات در یک منطقه‌ی بزرگ دچار افت فشار کل می‌گردد؛ درصورتی‌که این تحریکات وجود نداشته باشد این ناحیه بسیار کوچک‌تر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, چترفرود, بالک متحرک, کنترل جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062666,
author = {پیله چیان, محمدرضا and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {5},
month = {August},
issn = {1027-5940},
pages = {295--304},
numpages = {9},
keywords = {شبیه سازی، چترفرود، بالک متحرک، کنترل جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
%A پیله چیان, محمدرضا
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]