پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (525-541)

عنوان : ( ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT )

نویسندگان: آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم سبال ابزاری است که از آن برای تخمین توزیع مکانی تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای از جمله مودیسو لندست استفاده می شود. اگرچه تصاویر لندست دارای توان تفکیک مکانی بالاتری نسبت به تصاویر مودیس هستند ) 30متر در برابر 1000متر(، اما توان تفکیک زمانی آنها نسبت به تصاویر مودیس کمتر است )هر 16روز در برابر هر روز(. از طرف دیگر، تصاویر هر روزه مودیس به دلیل مشکلاتی از قبیل ابرناکی ممکن است همیشه قابل استفاده نباشد و همچنین تفسیر تصاویر متعدد به شدت زمان بر است. در این مطالعه از بین تصاویر هر روزه مودیس تصاویری انتخاب شد که بتواند تغییرات ناگهانی جوی و بارشهای رخداده را پایش نموده تا بتوان با کاهش زمان مورد نیاز برای تفسیر تصاویر ماهوارهای بدون از دست دادن اطلاعات مفید تصاویر، به تخمینی بهتر از تبخیر-تعرق واقعی دست یافت. با توجه به اهمیت انتخاب پیکسل های سرد و گرم و به دلیل اینکه انتخاب این پیکسلها نیاز به مهارت زیادی دارد و زمانبر می باشد، در این مطالعه از الگوریتم انتخاب خودکار پیکسل سرد و گرم )بدون دخالت کاربر( با کمک تصاویر لندست استفاده شد. در نهایت برای تخمین تبخیر- تعرق سالانه از روی تصاویر روزانه، علاوه بر استفاده از روش درون یابی خطی بین تصاویر، از روش خطی- لگاریتمی نیز استفاده شد. تبخیر- تعرق به دست آمده از الگوریتم سبال با شرایط توصیف شده در بالا، با تبخیر- تعرق حاصل از معادله بیلان آب و خروجی مدل SWATبرای سه سال تر ) ،(1383-1384نرمال )(1384-1385 و خشک ) (1386-1387در حوضه نیشابور- رخ مقایسه شد. همچنین برای صحت سنجی نتایج از چارچوب بادیکو نیز استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در مقایسه با مدل ،SWATروش خطی- لگاریتمی نتایج بهتری ارائه داد ) MBE ،RMSEو MAEبرای روش خطی-لگاریتمی به ترتیب 0/09 ،20/4و 18/4میلی متر در سال و برای روش خطی به ترتیب 20/8 ،-2/4 ،21/8میلی متر در سال بود(. نتایج همچنین نشان داد که انتخاب خودکار پیکسل سرد و گرم در الگوریتم سبال ، نتایج قابل قبولی برای تخمین تبخیر- تعرق واقعی در مقیاس زمانی سالانه و مقیاس مکانی کل حوضه به همراه دارد. اما در مقیاسهای کوچکتر مکانی )واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی( و زمانی )ماهانه( نتایج الگوریتم سبال با خروجی مدل SWATهمبستگی خوبی ندارد. نتایج همچنین گواهی داد که با وارد کردن عمق آبیاری در منحنی های بادیکو، تبخیر به دست آمده توسط الگوریتم سبال و مدل SWATاز چارچوب بادیکو تبعیت می کند.

کلمات کلیدی

, بادیکو, درونیابی, لندست, مودیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062678,
author = {میان آبادی, آمنه and علیزاده, امین and ثنائی نژاد, سیدحسین and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7140},
pages = {525--541},
numpages = {16},
keywords = {بادیکو، درونیابی، لندست، مودیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT
%A میان آبادی, آمنه
%A علیزاده, امین
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2017

[Download]