بیهوشی و درد, دوره (7), شماره (3), سال (2017-5) , صفحات (38-48)

عنوان : ( اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن )

نویسندگان: فائزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی مشهدی , سیدرضا عطارزاده حسینی , ریحانه احمدزاده قویدل , دکتر حسین مشهدی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینــه و هــدف: درد مزمــن معضلــی مهــم در ســلامت عمومــی جامعــه اســت کــه زندگــی روزمــره مــردم را بــه طــور جــدی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در میــان بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن پرخاشــگری بســیار شــایع اســت و تحقیقــات متعــددی نیــز نشــان می دهنــد کــه پرخاشــگری بــا شــدت درد مزمــن مرتبــط اســت. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــر کاهــش پرخاشــگری و علائــم چندوجهــی درد زنــان مبتــلا بــه درد مزمــن بــوده اســت. ایــن مطالعــه بــرای ارزیابــی کاربــرد ســونوگرافی بــه عنــوان یــک ابــزار غربالگــری بــرای یافتــن حرکــت تارهــای صوتــی آســیب دیــده و مقایســه دو نمــای ســونوگرافی ســوپرا تیروئیــد و ترنــس تیروئیــد طراحــی شــده تــا بیابیــم کــه کــدام نمــای ســونوگرافی بــرای مشــاهده حرکــت تارهــای صوتــی در جنــس و ســنین مختلــف ارجــح اســت. زن واجــد 30 مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون و پــس آزمــون و گــروه کنتــرل بــود کــه در آن ســال) بــه صــورت نمونه گیــری در دســترس و 36/60 ± 2/26 شــرایط مبتــلا بــه درد مزمــن عضلانــی اســکلتی بیــش از ســه مــاه (بــا میانگیــن ســنی مبتنــی بــر هــدف انتخــاب شــدند. آزمودنی هــا دارای دردهــای ناشــی از ترومــای جســمی و روان شــناختی بودنــد. ســپس بــه شــیوه تصادفــی در گــروه نفــر) قــرار گرفتنــد. اعضــای هــر دو گــروه در دو مرحلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون، پرسشــنامه های پرسشــنامه 15 نفــر) و کنتــرل (15آزمایــش ( جلســه برگــزار 8) را تکمیــل کردنــد. درمــان شــامل برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــود کــه بــه مــدت MPI) و چندوجهــی درد (AQپرخاشــگری ( گردیــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد. ) در آزمودنی هــای گــروه آزمایــش p>0/001) و پرخاشــگری (p>0/05 یافته هــا: تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه علائــم چندوجهــی درد ( نســبت بــه گــروه کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون بــه طــور معنــی داری کاهــش یافتــه اســت. نتیجه گیــری: نتایــج حاکــی از ایــن بــود کــه برنامــه خودمدیریتــی شــناختی می توانــد پرخاشــگری و علائــم چندوجهــی درد زنــان مبتــلا بــه درد مزمــن را بــه طــور معنــی داری کاهــش دهــد.

کلمات کلیدی

, درد مزمن, درمان شناختی, خودمدیریتی, پرخاشگری, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062689,
author = {صلایانی, فائزه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشهدی, علی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and ریحانه احمدزاده قویدل and دکتر حسین مشهدی نژاد},
title = {اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن},
journal = {بیهوشی و درد},
year = {2017},
volume = {7},
number = {3},
month = {May},
issn = {2228-6659},
pages = {38--48},
numpages = {10},
keywords = {درد مزمن، درمان شناختی، خودمدیریتی، پرخاشگری، زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن
%A صلایانی, فائزه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشهدی, علی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A ریحانه احمدزاده قویدل
%A دکتر حسین مشهدی نژاد
%J بیهوشی و درد
%@ 2228-6659
%D 2017

[Download]