هیدرولیک, دوره (11), شماره (3), سال (2016-11) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی تغییرات تراز در رودخانه های با بستر ماسه ای تحت تأثیر دو نقطه شکست متوالی )

نویسندگان: افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقاط شکست به دلایل طبیعی و یا غیرطبیعی در بستر رودخانه ها به صورت پله‌های متوالی شکل می گیرند. در تحقیق حاضر مهاجرت دو نقطه شکست متوالی در بستر ماسه ای یک کانال مستطیلی با شیب ملایم به ازای دبی های مختلف، به طور آزمایشگاهی و عددی بررسی شده است. با شروع جریان دو نقطه شکست اولیه در مدت زمان کوتاهی ناپایدار شدند. نقطه شکست اول به سبب فرسایش و کف کنی به صورت یک موج تیز پسرو به بالادست و نقطه شکست دوم به سبب رسوبگذاری به صورت یک موج پیشرو به پایین دست کانال مهاجرت کردند. همراه با پسروی نقطه شکست اول، یک پشته ی کناری در پایین دست آن شکل گرفت که به بالادست کانال توسعه یافت. در پایین دست این پشته و قبل از نقطه شکست دوم، آبراهه پیچانی شد. در حد فاصل دو نقطه شکست، بستر کانال با شیب تندی گسترش پیدا کرد. افزایش دبی سبب افزایش نرخ حرکت دو نقطه شکست شد. بنابراین اثرات مهاجرت نقاط شکست تنها محدود به تغییرات تراز نشد بلکه کانال را در پلان ناپایدار کرد. معادلات جریان و انتقال رسوب با نرم افزارHEC-RAS (V4.1.0) به ازای توابع مختلف انتقال رسوب حل شدند. در مقایسه با داده های آزمایشگاهی موجود رابطه ی انتقال رسوب لارسن و ایکرز-وایت از دقت بهتری برای پیش بینی تغییرات تراز بستر برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, نقطه شکست, فرسایش و رسوبگذاری, معادلات انتقال رسوب, HEC-RAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062698,
author = {فولادی سمنان, افشین and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی تغییرات تراز در رودخانه های با بستر ماسه ای تحت تأثیر دو نقطه شکست متوالی},
journal = {هیدرولیک},
year = {2016},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {2345-4237},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {نقطه شکست، فرسایش و رسوبگذاری، معادلات انتقال رسوب، HEC-RAS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات تراز در رودخانه های با بستر ماسه ای تحت تأثیر دو نقطه شکست متوالی
%A فولادی سمنان, افشین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2016

[Download]