مهندسی عمران شریف, سال (2019-6)

عنوان : ( بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکی )

نویسندگان: امین اکرامی فرد , علی اخترپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر طبق آمار حدود یک‌سوم علت خرابی سدهای خاکی فرسایش داخلی بوده است. شکست هیدرولیکی و فرسایش داخلی دو پدیده ی وابسته به یکدیگر هستند. شکست هیدرولیکی موجب ایجاد ترک و توسعه ی آن می شود. عبور آب از داخل ترک های ایجادشده باعث شسته شدن مصالح و وقوع فرسایش داخلی می شود. یکی از روش های مطالعه ی شکست هیدرولیکی استفاده از مفاهیم مکانیک شکست است. طاقت شکست یکی از پارامترهای مهم در مکانیک شکست است که با روش های آزمایشگاهی مانند استاندارد ASTM E399 قابل تعیین است. سد بیدواز، سدی خاکی سنگریزه ای با هسته ی رسی مایل است. حدود هفت و نیم سال بعد از شروع اولین آبگیری، فروافتادگی ای در رویه سد مشاهده شد. پدیده ی شکست هیدرولیکی به‌عنوان یکی از علل اصلی شروع فرسایش داخلی در این سد مطرح است. در این مقاله با کمک روش ارائه شده در ASTM E399 پارامترهای مکانیک شکست خاک هسته ی سد بیدواز و معیار شکست هیدرولیکی برای این خاک ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سد خاکی سنگریزه ای, مقاومت کششی, طاقت شکست, درصد رطوبت, خاک رسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062699,
author = {اکرامی فرد, امین and اخترپور, علی},
title = {بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکی},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2019},
month = {June},
issn = {2676-4768},
keywords = {سد خاکی سنگریزه ای، مقاومت کششی، طاقت شکست، درصد رطوبت، خاک رسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکی
%A اکرامی فرد, امین
%A اخترپور, علی
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2019

[Download]