اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء , 2017-04-10

عنوان : ( مکانیزم جریمه برای نودهای مخرب در یک شبکه مبتنی بر اینترنت اشیاء با رویکرد مبتنی بر تئوری بازیها )

نویسندگان: سیدامین حسینی سنو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است، به صورت خلاصه اینترنت اشیا فناوری مدرنی است کهه در آن برای هر موجودی قابلیت ارسال داده از طریق شبکههای ارتباطی اعم از اینترنت یا اینترانت فهراهم مهیگهردد. بها توجه به گسترش روز افزون این مفهوم و همچنین هزینهبر بودن سرویسدهی به گرهها از لحاظ فضای ذخیرهسازی خود گره و نیز انرژی در شبکههایی با این ماهیت، ممکن است برخی گرهها رفتاری مخربانه از خود بروز دهند. هدف اصلی مها در این تحقیق ارائه راه حلی برای مسأله ترغیب همکاری گرهها به صورت هوشمند میباشد که علاوه بهر در نرهر گهرفتن رفتار آنها، سعی در ارائه راهکاری میکند که هم از لحاظ طول عمر و بازده سراسری شبکه مفید باشهد و ههم در نحهوه برخورد محلی با رفتار مخربانه گرهها و ترغیب آنها به همکاری به طور مناسب عمل نماید. برای این منرور با استفاده از روش بازیهای تکراری یک مکانیزم نرارت و ترغیب همکاری برای گرههای مخرب طراحی میشود که در آن گره مخرب در صورت بروز رفتار مخرب جریمه شده و در ادامه ترجیح میدهد با سایرین همکاری داشته باشد. راهکار ارائه شهده بها روشههای مشهابه مقایسهه شهده و نتهاین نشهان NS در نهایت، با شبیهسازی در شبیهساز 2 میدهندکه مشخصاً از تأثیر منفی حضور گرههای

کلمات کلیدی

, شهر هوشمند, اینترنت اشیاء, تئوری بازیها, مکانیزم نرارت و جریمه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062707,
author = {حسینی سنو, سیدامین},
title = {مکانیزم جریمه برای نودهای مخرب در یک شبکه مبتنی بر اینترنت اشیاء با رویکرد مبتنی بر تئوری بازیها},
booktitle = {اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهر هوشمند، اینترنت اشیاء، تئوری بازیها، مکانیزم نرارت و جریمه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیزم جریمه برای نودهای مخرب در یک شبکه مبتنی بر اینترنت اشیاء با رویکرد مبتنی بر تئوری بازیها
%A حسینی سنو, سیدامین
%J اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
%D 2017

[Download]