سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2017-05-09

عنوان : ( فرایندهای رسوبی کنترل کننده پتانسیل مخزنی سازند شوریجه در شرق کپهداغ )

نویسندگان: غلامرضا حسین یار , سیدرضا موسوی حرمی , ایرج عبدالهیفرد , حمیدرضا مصفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی آواری نئوکومین (سازند شوریجه) یکی از مخازن گازی حوضه شرق کپهداغ در شمال شرق ایران میباشد که متشکل از دو مخزن جداگانه شوریجه زیرین و شوریجه فوقانی است. این توالی تحت تاثیر خشکی زایی سیمرین پسین در محیط رودخانهای و بر روی سازند کربناته مزدوران تشکیل شده است. در این مطالعه با استفاده از تلفیق اطلاعات رخنمون، اطلاعات چاه و دادههای لرزهای 3 بعدی به بررسی شرایط رسوبگذاری و تاثیر آن بر روی پتانسیل مخزنی سازند شوریجه در میدان خانگیران در قالب مطالعات رسوبشناسی و ژئوفیزیکی پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد با توجه به اینکه پتانسیل مخزنی ساختارهای رسوبی شناسایی شده در هر دو مخزن شوریجه با اطلاعات پتروفیزیکی و تولیدی مطابقت خوبی نشان میدهد، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فرایندهای رسوبی و شرایط محیطرسوبگذاری یکی از فاکتورهای اصلی کنترل کننده پتانسیل مخزنی در میدان خانگیران می- باشد. همچنین تفاوتهای رسوبی سازندهای شوریجه و شاتلیک نشان میدهد که این دو توالی در محیط رسوبی متفاوتی تشکیل شدهاند.

کلمات کلیدی

ساختارهای رسوبی؛ نشانگرهای لرزهای؛ مخازن آواری؛ شوریجه؛ کپهداغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062720,
author = {حسین یار, غلامرضا and موسوی حرمی, سیدرضا and ایرج عبدالهیفرد and حمیدرضا مصفی},
title = {فرایندهای رسوبی کنترل کننده پتانسیل مخزنی سازند شوریجه در شرق کپهداغ},
booktitle = {سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ساختارهای رسوبی؛ نشانگرهای لرزهای؛ مخازن آواری؛ شوریجه؛ کپهداغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرایندهای رسوبی کنترل کننده پتانسیل مخزنی سازند شوریجه در شرق کپهداغ
%A حسین یار, غلامرضا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ایرج عبدالهیفرد
%A حمیدرضا مصفی
%J سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2017

[Download]