سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2017-05-09

عنوان : ( ژئوشیمی رسوبات سیلیسی کلاستیک رودخانه بندان در شرق ایران به منظور تعیین منشاء رسوبات و تاثیر آن بر آلودگیهای زیست محیطی دریاچه هامون )

نویسندگان: مهدیه شهرکی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , علیرضا راشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر حوضه آبریز رودخانه بندان که به دریاچه هامون می ریزد، به منظور تعیین منشاء رسوبات و بررسی آلودگیهای احتمالی ناشی از آن مورد بررسی قرارگرفته است. براین اساس تعداد 34 نمونه رسوب از سطحی ترین بخش از کانال اصلی رودخانه و برخی از مورد آنالیز قرار گرفت. علاوه بر آن 4 نمونه نیز XRF شاخه های فرعی آن برداشت و پس از انجام آمادهسازی در آزمایشگاه به روش آنالیز شد. تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی عناصراصلی و کمیاب و XRD جهت تعیین کانی های تشکیل دهنده ی رسوبات انتخاب و به روش ترسیم دادهها بر روی نمودار، ترکیب معادل لیتارنایت را نشان میدهد. استفاده از نمودارهای تفکیکی بیانگر جایگاه زمینساختی جزایر قوسی و منشاءهای رسوبی کوارتزی و آذرین حدواسط برای اکثر نمونههاست. شاخص شیمیائی هوازدگی محاسبه شده نشاندهندهی هوازدگی کم تا متوسط در ناحیه منشاء میباشد. مقدار پایین شاخص شیمیایی هوازدگی را می توان به شرایط اقلیمی منطقه که از آب و هوای گرم و خشک برخوردار است نسبت داد. با توجه به اینکه عناصر فلزی و شبه فلزی از اهمیت ویژه ای در رابطه با آلودگیهای زیست- درتمامی نمونه ها مورد بررسی قرار Zn و As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V محیطی برخوردارند انواع آنها شامل ارزیابی آلایندگی رسوبات صورت پذیرفت. با توجه به این شاخص (Igeo) گرفت. در مطالعهی حاضر با استفاده از شاخص زمین انباشت درجاتی از آلودگی را نشان دادند اما بقیهی عناصر از نظر این شاخص غیرآلوده ارزیابی شدند. مطالعات Mo و Pb, Ni, Cr, AS عناصر آماری نشان داد که این عناصر از همبستگی بالایی برخوردار بوده که با توجه به حضور سنگ های ولکانیکی در منطقه نشانگر منشأ مشترک این آلایندهها در حوضهی آبریز مورد مطالعه است. این عناصر عموما از انحلال و هوازدگی واحدهای سنگی بالادست که از مقاومت شیمیایی کمتری برخوردارند منشاء گرفتهاند. رودخانهی بندان در طی مسیر خود از رخنمونهای سنگی و سنگهای مختلف عبور کرده که فرسایش آنها زمینهی مناسبی برای حضور عناصر از سازندها و واحدهای سنگی اطراف بوده است. با توجه به حضور پوستههای افیولیتی به عنوان پی سنگ منطقه، تمرکز عنصر کروم در این نمونهها دور از انتظار نیست. علاوه بر آن حضور واحدهای سنگی زمینشناسی از جنس سنگهای آتشفشانی، توف و شیل در شمال و شمال شرق منطقه مورد مطالعه، این انتظار وجود دارد که این عناصر از طریق فرسایش واحدهای سنگی مذکور وارد رودخانه بندان شده باشند. بنابراین فرسایش و چرخههای رسوبی در منطقه مورد بررسی، انحلال و هوازدگی واحدهای بالادست، موقعیت زمینساختی جزایرقوسی، منشاء ماگمایی حدواسط و حضور افیولیتها برای رسوبات حوضه آبریز رودخانه بندان در تمرکز و فراوانی نسبی برخی از عناصر در منطقه مورد مطالعه تاثیر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل زمینزاد در آلودگی رسوبات دریاچه هامون نقش قابل توجهی دارند

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی؛ شاخص زمین انباشت؛ عناصر آلاینده؛ حوضه آبریز بندان, دریاچه هامون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062722,
author = {شهرکی, مهدیه and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and علیرضا راشکی},
title = {ژئوشیمی رسوبات سیلیسی کلاستیک رودخانه بندان در شرق ایران به منظور تعیین منشاء رسوبات و تاثیر آن بر آلودگیهای زیست محیطی دریاچه هامون},
booktitle = {سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژئوشیمی؛ شاخص زمین انباشت؛ عناصر آلاینده؛ حوضه آبریز بندان، دریاچه هامون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی رسوبات سیلیسی کلاستیک رودخانه بندان در شرق ایران به منظور تعیین منشاء رسوبات و تاثیر آن بر آلودگیهای زیست محیطی دریاچه هامون
%A شهرکی, مهدیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علیرضا راشکی
%J سومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2017

[Download]