اندیشه آماری, دوره (21), شماره (1), سال (2016-10) , صفحات (13-21)

عنوان : ( تشخیص و حذف هم خطی در مدل رگرسیونی با استفاده از نظریه اطلاع )

نویسندگان: فائزه شکیبا , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نخست مسئلۀ هم خطی در مدل رگرسیونی معرفی می شود و شیوة تشخیص هم خطی و راه های برطرف کردن هم خطی مطرح می شوند. در ادامه تعاریف مقدماتی از نظریۀ اطلاع عنوان می شوند که در نهایت با استفاده از نظریۀ اطلاع، هم خطی در مدل رگرسیونی شناسایی می شود و راه حلی برای برطرف کردن آن پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, رگرسیون, هم خطی, نظریۀ اطلاع, توزیع پسین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062736,
author = {شکیبا, فائزه and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {تشخیص و حذف هم خطی در مدل رگرسیونی با استفاده از نظریه اطلاع},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2016},
volume = {21},
number = {1},
month = {October},
issn = {1026-8944},
pages = {13--21},
numpages = {8},
keywords = {رگرسیون، هم خطی، نظریۀ اطلاع، توزیع پسین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص و حذف هم خطی در مدل رگرسیونی با استفاده از نظریه اطلاع
%A شکیبا, فائزه
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2016

[Download]