مرتع, دوره (10), شماره (3), سال (2016-9) , صفحات (364-375)

عنوان : ( آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منایع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی )

نویسندگان: ایمان اسلامی , امیر سعدالدین , حسین بارانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مسیح اخباری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت مردمی پدیده ای پیچیده تلقی می شود که به تعداد بسیار زیادی از متغیرهای دارای وزن نسبی متفاوت وابسته است. تحقیق حاضر در سال 1394 و با هدف شناخت موانع مشارکت مردمی در توسعه منابع آب شرب دام در مراتع استان یزد انجام شده است. شناسایی پارامترها بر اساس تکنیک دلفی با ابزار پرسشنامه و در سه راند انجام شده است. جامعه مورد پرسش نیز از یک گروه 15 نفره از خبرگان تشکیل شد. به منظور نیل به اجماع نظر بر پارامترهای موثر، سه معیار شامل توافق حداقل 75 درصدی، میانگین نمره 4 از 5 و آزمون آماری کروسکال والیس به عنوان شروط برگزیده شد. در این پژوهش 15 پارامتر در سه بعد اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی شناسایی و طبقه بندی شدند. بر اساس نتایج، نبود تعاونی های فراگیر و نقش ضعیف سازمان های مردم نهاد در استان یزد در کنار پارامتر کاهش بارندگی و خشکسالی های پی در پی به صورت مشترک با بالاترین میانگین 53/4 و موافقت 7/90 درصد هبرگان به عنوان تاثیرگذارترین پارامترها انتخاب شدند درآمد پایین و وابستگی مالی دامداران به ودلت نیز از مهمترین دلایل اقتصادی تعیین شدند. نتایج این تحقیق در راستای رفع موانع موجود و در جهت ارتقاء سطح مشارکت جوامع محلی در توسعه منابع آب شرب دام مراتع استان یزد به سیاستگذاران و مدیران منابع طبیعی کمک می کند.

کلمات کلیدی

, مشارکت مردمی, آب شرب دام, تکنیک دلفی, مراتع خشک, استان یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062746,
author = {ایمان اسلامی and امیر سعدالدین and حسین بارانی and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and مسیح اخباری},
title = {آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منایع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی},
journal = {مرتع},
year = {2016},
volume = {10},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-0891},
pages = {364--375},
numpages = {11},
keywords = {مشارکت مردمی، آب شرب دام، تکنیک دلفی، مراتع خشک، استان یزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منایع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی
%A ایمان اسلامی
%A امیر سعدالدین
%A حسین بارانی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A مسیح اخباری
%J مرتع
%@ 2008-0891
%D 2016

[Download]