علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2017-12) , صفحات (119-132)

عنوان : ( ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده های بذر کلزا ( Brassica napuse L.) ) )

نویسندگان: عبدالجلیل یانق , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی میزان جوانه زنی توده های بذر در مراحل اولیه شروع آزمون جوانه زنی، به عنوان یک روش سریع برای ارزیابی بنیه بذرها، نمونه بذر از بیست توده بذر کلزا، از چهار رقم مختلف )اکاپی، هایولا 401 ، اپرا و لیکورد( که در سالهای 1386 تا 1390 تولید شده بودند، تهیه شد. آزمون جوانه زنی استاندارد بذرها در آزمایشگاه تحقیقات بذر و آزمون توانایی ظاهرشدن گیاهچه این توده های بذر در خاک در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی نهایی، درصد گیاهچه عادی و متوسط زمان جوانه زنی توده های بذر به ترتیب با ضریب همبستگی ) r ) 84 / 0 ، 89 / 0 و 82 / 0 با ظاهرشدن بذرها در خاک همبستگی داشتند. تعداد بذرهای جوانه زده در مراحل ابتدایی جوانه زنی، بطورمعنی داری با ویژگیهای جوانه زنی و همینطور ظاهرشدن گیاهچه بذرها همبستگی داشت، به طوریکه درصد جوانه زنی توده های بذر در روز دوم و سوم، با متوسط زمان جوانه زنی به ترتیب با ضریب همبستگی ) r ) 97 / 0 و 92 / 0 ، با درصد گیاهچه عادی 88 / 0 و 81 / 0 و با درصد ظاهرشدن گیاهچه در خاک به ترتیب 83 / 0 و 83 / 0 همبستگی داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درصد بذرهای جوانه زده در مراحل ابتدایی شروع جوانه زنی، می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی بنیه بذر مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, آزمون بنیه, بذرهای فرسوده, جوانه زنی استاندارد, ظاهرشدن گیاهچه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062748,
author = {یانق, عبدالجلیل and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and کافی, محمد},
title = {ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده های بذر کلزا ( Brassica napuse L.) )},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-2646},
pages = {119--132},
numpages = {13},
keywords = {آزمون بنیه، بذرهای فرسوده، جوانه زنی استاندارد، ظاهرشدن گیاهچه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده های بذر کلزا ( Brassica napuse L.) )
%A یانق, عبدالجلیل
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A کافی, محمد
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2017

[Download]