جستارهای ادبی, دوره (49), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (47-77)

عنوان : ( تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام )

نویسندگان: سید محمد استوار نامقی , سیدمهدی زرقانی , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برانیم تا مهم ترین اثر شیخ جام نامقی را از منظر تحلیل گفتمان بررسی کنیم. بدین منظور پس از ذکر مقدمه ای درباره نویسنده به شناسایی نظم گفتمانی خراسان روزگار شیخ احمد جام پرداخته ایم ئو ضمن شناسایی گفتمان های اصلی موجود در جامعه نسبت انها را با یکدیگر نیز نشان داده ایم. این بحث تصویری دقیق از بافتی ارائه می دهد که اثر در دل ان شکل گرفته است در مرحله بعد به سراغ نظم گفتمانی درون متن رفته ایم و تقابل دو گفتمان اصلی رزا در ان برجسته نشان داده ایم و در مرحله سوم به این پرسش پاسخ می دهیم که چه نسبتی میان نظم گفتمانی دورن متن و برون متن وجود دارد شناسایی بافتی که انس التائبین در دل ان پدید امده و بررسی نسبت متن با برون متن دو هدف اصلی این مقاله است

کلمات کلیدی

, انس التائبین, احمد جام, تحلیل گفتمان, عرفان و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062766,
author = {استوار نامقی, سید محمد and زرقانی, سیدمهدی and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام},
journal = {جستارهای ادبی},
year = {2017},
volume = {49},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7187},
pages = {47--77},
numpages = {30},
keywords = {انس التائبین، احمد جام، تحلیل گفتمان، عرفان و تصوف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام
%A استوار نامقی, سید محمد
%A زرقانی, سیدمهدی
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J جستارهای ادبی
%@ 2008-7187
%D 2017

[Download]