راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (10), شماره (5), سال (2017-10) , صفحات (414-422)

عنوان : ( بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی )

نویسندگان: فهیمه کلاهدوز , سیدحسن علم الهدائی , فرزاد رادمهر , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و اهداف: هدف مطالعه ی حاضر، بررسی نگرش دانشجویان سال اول رشته ی ریاضی نسبت به تأثیر ارزیابی پویای الکترونیکی بر درک آن ها از قضایا و اثبات های ریاضی است. روش بررسی: بدین منظور، ارزیابی پویا در محیط کامپیوتر طراحی شد و در بین دانشجویان سال اول رشته ی ریاضی در دانشکده ی ریاضیِ یکی از دانشگاه های دولتی شرق کشور اجرا گردید. محتوای ارزیابی در ارتباط با بررسی درک دانشجویان از فرآیند اثبات قضیه ی ریاضی بود و بازخوردهای آموزشی در این ارزیابی گنجانده شد. جمع آوری و تحلیل داده ها با مرتبط ساختن دو رویکرد کمّی و کیفی در قالب روش پژوهش ترکیبی صورت گرفت. تعداد افراد نمونه، 33 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیریِ در دسترس و هدفمند، انتخاب گردیدند. پس از اجرای این ارزیابی برای بررسی نگرش دانشجویان نسبت به تأثیر ارزیابی بر درک آن ها، از پرسش نامه و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده گردید. یافته ها: بررسی داده های بدست آمده از ابزار های اندازه گیری، بیانگر نگرش مثبت دانشجویان به ارزیابی پویای الکترونیکی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اغلب دانشجویان، دریافتِ پیام ها و بازخوردها را در طول مسیر ارزیابی بر پیشرفت کار خود و درک اثبات قضیه ی مورد نظر، مؤثر می دانستند.

کلمات کلیدی

, نگرش دانشجویان , درک اثبات, ارزیابی پویا, ارزیابی الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062771,
author = {کلاهدوز, فهیمه and علم الهدائی, سیدحسن and رادمهر, فرزاد and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی},
journal = {راهبردهای آموزش در علوم پزشکی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {5},
month = {October},
issn = {۲۳۴۵-۵۲۸۴},
pages = {414--422},
numpages = {8},
keywords = {نگرش دانشجویان ، درک اثبات، ارزیابی پویا، ارزیابی الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی
%A کلاهدوز, فهیمه
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A رادمهر, فرزاد
%A جباری نوقابی, مهدی
%J راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
%@ ۲۳۴۵-۵۲۸۴
%D 2017

[Download]