سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست , 2017-02-16

عنوان : ( بررسی و اولویت بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی )

نویسندگان: حسین یوسفی , عباس روحانی , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت کشاورزی در توسعه کشور و اهمیت مکانیزاسیون در کشاورزی و راه اندازی رسانه های مختص کشاورزی هدف این تحقیق بررسی و اولویتبندی نقش رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارشناسان و کشاورزان متخصص (بهره برداران) شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی بودند. تعیین تعداد نمونه مورد مطالعه برای جمع آوری نظرات کارشناسان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها اطلاعات با تکنیک سلسله مراتبی تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت و به اولویتبندی هر یک از معیارها و هر کدام از گزینه ها نسبت به معیارها پرداخته شد و در نهایت با ادقام وزن نسبی معیارها و گزینهها، وزن نهایی هر یک از گزینهها مشخص و اولویت تاثیر هر یک از آنها بر هدف مشخص شد. با توجه به نتایج بهدست آمده معیار نحوه کار با نسبت 0/841و معیار هزینه اقتصادی با نسبت 0/078از بیشترین و کمترین اولویت برخوردار بودند. بر اساس نتایج حاصل از تلفیق گزینهها و معیارها با توجه به هدف پژوهش میتوان نتیجه گرفت که از بین رسانه های جمعی در مسیر توسعه کشاورزی گزینه تلوزیون مهمترین گزینه بوده و در مقابل آن نشریه ها از کم اهمیت ترین گزینه ها بوده است. همچنین بعد از تلوزیون، سایتها و شبکه های مجازی با نسبت به ترتیب 0/521و 0/565دیگر گزینه های مهم رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون بودند

کلمات کلیدی

, توسعه مکانیزاسیون, تحلیل سلسله مراتبی, تلویزیون, رسانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062773,
author = {یوسفی, حسین and روحانی, عباس and عاقل, حسن},
title = {بررسی و اولویت بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {توسعه مکانیزاسیون، تحلیل سلسله مراتبی، تلویزیون، رسانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و اولویت بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
%A یوسفی, حسین
%A روحانی, عباس
%A عاقل, حسن
%J سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]