سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2017-03-08

عنوان : ( بررسی میزان موفقیت رسانه ملی در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی )

نویسندگان: حسین یوسفی , عباس روحانی , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت کشاورزی دز توسعه کشاوزر اهمیت مکانیزاسیون دز کشارز ی ر زاهاندا ی زسانه های مختص کشارز ی، هدف ا این مطالهه میزان موفقیت زسانه ملی دز زاستای توسهه مکانیزاسیون کشارز ی بود. جمعآرزی اطلاعات با استفاده پرسشنامه دز سه گرره کشارز، سا نده ر کازشناس انجام گرفت. نتایج نشان داد که کشارز به تهداد برنامههای بیشتر دز این زمینه نیا مند اساات. ا دیگر نتایج به دساات آمده می توان به هر زاسااتا بودن ن رات مبنی بر عدم پخن برنامه ها دز مان مناسا اشاازه کرد. علاره بر این سامر مکانیزاسیون ا همین تهداد کر برنامههای ساخته شده ی تررویجی-کشارز ی، بسیاز اندک بوده اسات. طبق ن ر گرره کازشاناس، ساا نده ر کشارز، میزان موفقیت برنامه های صدا ر سیما دز ترریج ماشینهای مدزن ر بیان مزایا ر نحوهی کازبرد آنها به ترتی کر، بسیاز کر ر هیچ بوده است

کلمات کلیدی

, توسعه مکانیزاسیون, رسانه ملی, تلویزیون, رادیو, کارشناس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062775,
author = {یوسفی, حسین and روحانی, عباس and عاقل, حسن},
title = {بررسی میزان موفقیت رسانه ملی در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه مکانیزاسیون، رسانه ملی، تلویزیون، رادیو، کارشناس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان موفقیت رسانه ملی در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
%A یوسفی, حسین
%A روحانی, عباس
%A عاقل, حسن
%J سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2017

[Download]