نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان , 2017-04-23

عنوان : ( عوامل مؤثر بر تعامل کودک و محیط در فضای باز مجموعه های مسکونی )

نویسندگان: فرشته اسلامی , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر تغییر نگران کننده ای در عادات و رفتار کودکان مشاهده می شود، طوری که حضور آن ها در فضاهای باز و طبیعی کمرنگ شده است و کودکان زمان بیشتری را صرف رسانه های تصویری، بازی های رایانه ای و تماشای تلویزیون می کنند. از آنجا که امروزه محققان ارتباط کودک با فضاهای باز را امری ضروری می دانند؛ بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر در طراحی فضاهای باز مسکونی بر افزایش تعامل کودکان با محیط می باشد. تحقیق حاضر بر پایة روش توصیفی - تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی شاخص های محیطی مؤثر بر افزایش تعامل کودکان با محیط پرداخته و این شاخص ها را در دو دسته مؤلفه های کالبدی و غیر کالبدی تجزیه و تحلیل می کند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با در نظر گرفتن مؤلفه های کالبدی و روانشناختی در فضاهای باز، تعامل کودکان با محیط زندگی روزمره بهبود می یابد؛ که در این میان مؤلفه های روانشناختی مانند احساس امنیت و تعامل اجتماعی نقش پررنگ تری دارند. در انتها نتایج تحقیق در قالب راهکارهای طراحی فضای باز مسکونی متناسب با شاخص های محیطی پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی

, تعامل کودک و محیط , فضای باز مجموعه های مسکونی , شاخص های محیطی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062784,
author = {اسلامی, فرشته and طاهری, جعفر},
title = {عوامل مؤثر بر تعامل کودک و محیط در فضای باز مجموعه های مسکونی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعامل کودک و محیط ، فضای باز مجموعه های مسکونی ، شاخص های محیطی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل مؤثر بر تعامل کودک و محیط در فضای باز مجموعه های مسکونی
%A اسلامی, فرشته
%A طاهری, جعفر
%J نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
%D 2017

[Download]