ارمغان دانش, دوره (21), شماره (12), سال (2017-3) , صفحات (1149-1163)

عنوان : ( بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری )

نویسندگان: خدیجه صداقت , رحمت اله پرندین , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , هاجره کلکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062792,
author = {صداقت, خدیجه and رحمت اله پرندین and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and خیرآبادی, معصومه and کلکلی, هاجره},
title = {بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری},
journal = {ارمغان دانش},
year = {2017},
volume = {21},
number = {12},
month = {March},
issn = {1728-6506},
pages = {1149--1163},
numpages = {14},
keywords = {زیرالنون، تاموکسیفن، رحم، موش سوری، استروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری
%A صداقت, خدیجه
%A رحمت اله پرندین
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A خیرآبادی, معصومه
%A کلکلی, هاجره
%J ارمغان دانش
%@ 1728-6506
%D 2017

[Download]