مهندسی عمران شریف, دوره (32.2), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (45-52)

عنوان : ( استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه یی )

نویسندگان: علیرضا پورحسن , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو دهه اخیر، میلگردهای کلاهک‌دار به عنوان یکی از مناسب‌ترین انتخاب‌ها جهت کاهش ازدحام میلگردها در اتصال‌های تیر ستون بتن مسلح مطرح شده‌اند. از طرفی، آیین‌نامه‌های موجود از جمله 11-318 ACI در مورد فاصله آزاد میلگردهای کلاهک‌دار و استفاده از آن‌ها در چند ردیف کاستی‌هایی دارند. به علاوه، نیاز به داده‌های آزمایشگاهی بیشتری در این زمینه احساس می‌شود. از طرف دیگر، اثر توام پارامترهای طراحی میلگردهای کلاهک‌دار ممکن است پاسخ اتصال را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش، 4 نمونه اتصال خارجی تیر ستون با ترکیب‌های متفاوت طول مهار، فاصله آزاد و چیدمان متفاوت میلگردهای کلاهک‌دار، براساس ضوابط لرزه‌ای ویژه با 2:3 مقیاس واقعی ساخته شد و مورد آزمایش چرخه‌ای قرار گرفت. رفتار این نمونه‌ها براساس معیار‌های پذیرش برای قاب‌های خمشی تحت شرایط ویژه لرزه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه این بررسی نشان داد که اتصال‌های آزمایش شده با میلگردهای دارای فاصله آزاد کمتر از مقدار تعیین شده در آیین نامه ها، رفتار مناسب لرزه‌ای نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, اتصال تیر ستون, بارگذاری چرخه‌ای, بتن مسلح, طراحی لرزه ای, میلگرد کلاهک‌دار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062804,
author = {پورحسن, علیرضا and اصفهانی, محمدرضا},
title = {استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه یی},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2017},
volume = {32.2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2676-4768},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {اتصال تیر ستون، بارگذاری چرخه‌ای، بتن مسلح، طراحی لرزه ای، میلگرد کلاهک‌دار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه یی
%A پورحسن, علیرضا
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2017

[Download]