سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20

عنوان : ( بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120 )

نویسندگان: رقیه مریدشاهی , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم , احمد آسوده , بهناز کروژدهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه با توجه به کاربرد گسترده آنزیم کراتیناز در صنایع مختلفی از جمله خوراک دام، چرمسازی، تصفیه فاضلاب ،پزشکی و دارو سازی تقاضا برای این آنزیم با کاربرد صنعتی رو به افزایش است. در پژوهش حاضر تولید آنزیم کراتیناز در جدایه FUM120 کراتینولیتیک جدا شده از مرغداری مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. پس از بررسی تولید آنزیم با استفاده از سوبسترای آزوکراتین، مشخص گردید که این باکتری در ساعت 72 رشد خود با تولید U/ml 965 / 49 بیشترین میزان تولید خود را دارا میباشد. سپس بهینه سازی تک متغیره دو پارامتر دما و pH به منظور افزایش تولید آنزیم کراتیناز انجام گرفت. بهترین دما و pH به ترتیب °C 37 و 5 / 10 تعیین گردید و میزان تولید به U/ml 408 / 92 واحد آنزیمی رسید. با بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و توالی ژن 16S rRNA مشخص گردید، جدایه FUM120 متعلق به جنس باسیلوس می باشد و 100 ٪ تشابه به سویه Bacillus pumillus ATCC 7061 دارد .

کلمات کلیدی

, کراتین, کراتیناز, آزوکراتین, بهینه سازی, باکتری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062813,
author = {مریدشاهی, رقیه and بحرینی, معصومه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا and آسوده, احمد and بهناز کروژدهی},
title = {بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کراتین، کراتیناز، آزوکراتین، بهینه سازی، باکتری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120
%A مریدشاهی, رقیه
%A بحرینی, معصومه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%A آسوده, احمد
%A بهناز کروژدهی
%J سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران
%D 2016

[Download]