جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (3), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد) )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , رضا صمدی , نصرت اله گودرزی , محمد قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم‌ترین دلایل ناهنجاری در شکل ساختمان‌ها و نابسامانی در سیما و منظر شهری، تخلفات ساختمانی است. این تخلفات ناشی از عوامل بسیاری است که با شناسایی آن‌ها تا حد زیادی می‌توان از وقوع آن جلوگیری نمود؛ لذا در این پژوهش به بررسی علل تخلفات ساختمانی با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی در مناطق سه و نه شهر مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی‌تبیینی و جامعۀ آماری آن مناطق سه و نه شهرداری مشهد می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از آزمون کوکران استفاده شده که حجم نمونه‌ای بالغ بر ۱۷۶ مورد از متخلفان ساختمانی جهت بررسی علل تخلفات ساختمانی انتخاب گردیده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها، نرم‌افزار Spss می‌باشد. بدین‌منظور برای مقایسۀ عوامل مؤثر در ایجاد تخلفات ساختمانی بین دو منطقۀ مورد مطالعه از آزمون غیرپارامتریک U Mann-Whitney و برای مقایسۀ مقدار تخلفات ساختمانی و میزان جریمۀ پرداختی در سطح محدودۀ مورد مطالعه از آزمون T-Test استفاده شده است. همچنین علل تخلفات ساختمانی با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره به‌روش Stepwise مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مقرون به صرفه بودن انجام تخلفات ساختمانی با بتای ۳۸/۰ و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر ساختمان با ۳۶/۰ از مهم‌ترین علل افزایش تخلفات ساختمانی در این دو منطقۀ شهری بوده است. معناداری آزمون نیز در سطح ۹۵درصد مورد تأیید است.

کلمات کلیدی

, علل تخلفات ساختمانی, کمیسیون ماده صد, مناطق سه و نه شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062817,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and صمدی, رضا and گودرزی, نصرت اله and قنبری, محمد},
title = {تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2017},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-2832},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {علل تخلفات ساختمانی; کمیسیون ماده صد; مناطق سه و نه شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد)
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A صمدی, رضا
%A گودرزی, نصرت اله
%A قنبری, محمد
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2322-2832
%D 2017

[Download]