دانش و تندرستی, دوره (11), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (23-29)

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی بر بیان ژن ABCA1 گلبول های PBMNC مبتلایان به ایسکمی قلبی )

نویسندگان: علیرضا حاجی قاسمی , علی اصغر رواسی , محمد رضا کردی , امیر رشیدلمیر , اختر قرغی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدمه: آترواسکلروز مهمترین بیماری قلب و عروق و عامل اصلی مرگ و میر در دنیا است. ABCA1 مسئول اصلی تشکیل ذراتHDL بوده و به همین دلیل احتمالاً در پیشگیری و جلوگیری از گسترش آترواسکلروزیس نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی قلبی بر بیان ژن ABCA1 سلول‌های PBMN می‌باشد. مواد و روش‌ها: 23 نفر از بیماران مرد مبتلا به گرفتگی عروق قلبی انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه به مدت یک ساعت تمرینات مقاومتی سبک با شدت 40 تا 60 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. قبل از شروع و بعد از پایان تمرینات میزان m-RNA ABCA1 به روش RT-PCR اندازه‌گیری و اطلاعات به‌وسیله تحلیل کوواریانس در سطح 05/0<P تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که تمرینات ورزشی بازتوانی موجب افزایش معنی‌دار بیان ژن ABCA1 و عدم تغییر HDL، LDL در بیماران گرفتگی عروق قلب شده است (05/0≤P). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که تمرینات ورزشی مقاومتی سبک می‌تواند در بیان ژن ABCA1 سلول‌های تک هسته‌ای خون بیماران MI مؤثر بوده باعث بهبود عملکرد انتقال معکوس کلسترول شده و احتمالاً در پیشگیری از وقوع ایسکمی‌های مکرر مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, تمرینات مقاومتی سبک, ژن ABCA1, انتقال معکوس کلسترول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062819,
author = {علیرضا حاجی قاسمی and علی اصغر رواسی and محمد رضا کردی and رشیدلمیر, امیر and اختر قرغی},
title = {تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی بر بیان ژن ABCA1 گلبول های PBMNC مبتلایان به ایسکمی قلبی},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-577X},
pages = {23--29},
numpages = {6},
keywords = {تمرینات مقاومتی سبک، ژن ABCA1، انتقال معکوس کلسترول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی بر بیان ژن ABCA1 گلبول های PBMNC مبتلایان به ایسکمی قلبی
%A علیرضا حاجی قاسمی
%A علی اصغر رواسی
%A محمد رضا کردی
%A رشیدلمیر, امیر
%A اختر قرغی
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2017

[Download]