کنگره ملی زبان و ادبیات , 2016-10-06

عنوان : ( مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر )

نویسندگان: زهرا بادام دری , اعظم استاجی , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان با اختراع خط توانست برای ایجاد ارتباط با دیگر افراد همزبان خود، فاصلهها را از میان بردارد و با درج نشانههای خطی بر پهنه الواح سنگی، پوست و پاپیروس، پیام خود را بدون نیاز به حضور مخاطبان به آنان منتقل کند. در دورههای بعد نیز انسانبه کمک نوشتار، با توجه به اهداف خود توانست اندیشههایش را در قالبهای گوناگونی چون رساله، کتاب و الواح فشرده منعکس سازد. در دوران اخیر، مطبوعات و بهویژه روزنامهها را نیز باید به این مجموعه افزود. انتشار مطبوعات و روزنامهنگارینقش عمدهای در تنویر افکار عمومی ایفا کردهاند و ازاینرو، مطالعه و بررسی روزنامهها در ادوار مختلف میتواند به معرفی پیشینه مطبوعات فارسی در ایران کمک کند. این تحقیق به توصیف و بررسی ویژگیهای اولین آگهیها در روزنامه وقایع اتفاقیه و قدیمیترین مصاحبههای مطبوعاتی و جدیدترین انواع معاصر آنها و مقایسه بین آنها میپردازد. برای این منظورابتدا نمونههایی از اولین آگهیهای موجود در روزنامه وقایع اتفاقیه و قدیمیترین مصاحبههای مطبوعاتی در نشریه زاهر یرادی باهرا و رساله مفتاح العلوم و نمونههایی را از روزنامههای معاصر مانند خراسان گردآوری کرده و سپس به توصیف و بررسی خصوصیات و ساختارهای زبانی هر یک و سرانجام مقایسه بین آنها پرداختهایم. نتایج این تحقیق میتواند گامی موثر جهت آشنایی با فرهنگ و زبان فارسی نوشتاری در متون مطبوعاتی دوره قاجار و دوران معاصر بردارد

کلمات کلیدی

, آگهی بازرگانی, مصاحبه خبری, ساختار زبانی, فرهنگ و زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062823,
author = {بادام دری, زهرا and استاجی, اعظم and الیاسی, محمود},
title = {مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر},
booktitle = {کنگره ملی زبان و ادبیات},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {آگهی بازرگانی، مصاحبه خبری، ساختار زبانی، فرهنگ و زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر
%A بادام دری, زهرا
%A استاجی, اعظم
%A الیاسی, محمود
%J کنگره ملی زبان و ادبیات
%D 2016

[Download]