سومین همایش ملی تربیت معلم , 2017-05-08

عنوان : ( آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین نقش مراکز تربیت معلم در آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان است. ارتباط مراقبتی فرایندی گفتگو محور است که به قصد شناسایی و تامین نیازهای واقعی دانش آموزان مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. شواهد پژوهشی نشان می دهند، از یک سو ارتباط مراقبتی مستلزم دانش و مهارت های ویژه ای است که می توان آن ها در خلال دوره های آموزشی آموخت و از سوی دیگر تحقق ارتباط مراقبتی می تواند پیامد های مطلوبی نظیر شادمان ساختن، حس رضایمتندی و امنیت خاطر دانش آموزان را به ارمغان آورد. بنابراین پیشنهاد می شود ارتباط مراقبتی بعنوان پیش نیاز در برنامه درسی تربیت معلم گنجانده شود. این اقدام می تواند در قالب برنامه درسی جدید و یا در سرفصل درس اخلاق همه رشته های تربیت معلم گنجانده شود تا دانشجو معلمان فرصت آشنایی با ماهیت، ضرورت و چگونگی ارتباط مراقبتی را بدست آورند و در ضمن کاروزی با نظر به اصول و قواعد ارتباط مراقبتی مهارت ضروری را کسب نمایند. در نتیجه تصریح می شود که باید آموزش دانش و مهارت های ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان با نظر به دو ساحت نظری و عملی صورت گیرد. آموزش تکنیک های گفتگو مثل، جابجایی انگیزشی، مجذوبیت، و توجه پذیرشی مصادیقی از شیوه نظری است و تجلی و ظهور ارتباط مراقبتی در استادان مراکز تربیت معلم در تعامل با دانشجومعلمان و کشف و تامین نیازهای واقعی آنها و نیز زمینه سازی برای تمرین و ممارست دانشجو معلمان در خلال دروس کارورزی برای احراز مهارت های یادشده، از جمله مصادیق شیوه عملی آموزش ارتباط مراقبتی به آن ها است

کلمات کلیدی

, ارتباط مراقبتی, برنامه های درسی تربیت معلم, اخلاق حرفه ایی, گفتگو, شادمانی و نیازهای واقعی دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062825,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان},
booktitle = {سومین همایش ملی تربیت معلم},
year = {2017},
location = {شیرار, ايران},
keywords = {ارتباط مراقبتی، برنامه های درسی تربیت معلم، اخلاق حرفه ایی، گفتگو، شادمانی و نیازهای واقعی دانش آموزان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J سومین همایش ملی تربیت معلم
%D 2017

[Download]