سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2017-05-04

عنوان : ( ماکروفسیلهای گیاهی انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی در برش ده‌شیخ (شمال کرمان) )

نویسندگان: حدیث خلیلی زاده , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برش ده شیخ در شمال کرمان از لحاظ ماکروفسیلهای گیاهی موجود مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش به شناسایی 30 گونه متعلق به 16 جنس از 8 راسته‌های اکوئیزتال ها، سیکادال ها، بنه تیتال ها، کنیفرال ها، پلتاسپرمال ها، ژینکگوآل ها، کوریستواسپرمال ها و فیلیکال ها منجر شده است. بر اساس انتشار چینه شناسی ماکروفسیل های گیاهی شناسایی شده نظیر Lepidopteris ottonii, Otozamites furoni, Nilssoniopteris mosafolia, Nilssonia tenuicaulis, Anomozamites major, Coniopteris hymenophylloides, Nilssonia bozorga, Elatides thomasii سن انتهای تریاس پسین تا ژوراسیک میانی پیشنهاد می گردد. گونه های Nilssonia serrata, Ginkgoites parasingularis, Compsostrobus brevirostratus, Nilssoniopteris mosafolia, Lepidopteris ottonii, Otozamites furonii برای نخستین بار از این منطقه در شمال کرمان گزارش می شوند.

کلمات کلیدی

, برش ده شیخ, شمال کرمان, ماکروفسیلهای گیاهی, انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی, Lepidopteris ottonii
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062833,
author = {خلیلی زاده, حدیث and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {ماکروفسیلهای گیاهی انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی در برش ده‌شیخ (شمال کرمان)},
booktitle = {سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2017},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {برش ده شیخ، شمال کرمان، ماکروفسیلهای گیاهی، انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی، Lepidopteris ottonii},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ماکروفسیلهای گیاهی انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی در برش ده‌شیخ (شمال کرمان)
%A خلیلی زاده, حدیث
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2017

[Download]