کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو , 2017-02-15

عنوان : ( سنتز زیستی نانو ذرات اکسید مس با باکتری لومینسانسNRLL B-11177 Vibrio fischeri و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها )

نویسندگان: زهرا نخعی پور , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , علی نخعی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری‌ لومینسانس Vibrio fischeri در بیوتکنولوژی به‌خصوص ساخت بیوسنسورهای میکروبی ارزش ویژه‌ای دارد. این باکتری دارای آنزیم‌های اکسیدوردوکتازی است که در فرآیند تابش نور لومینسانس دخالت دارند و با توجه به اینکه نقش آنزیم‌های باکتریایی در تولید نانو ذرات مشخص‌شده است امکان بیوسنتز انواع نانو ذرات توسط این نوع باکتری‌ها بسیار محتمل است. نانوذره اکسید مس کاربردهای متعددی در صنعت، پزشکی و بهداشت دارد. از ویژگی‌های این نانوذره خواص ضد اکسیدانی، ضد دیابتی و ضد میکروبی آن می‌باشد، لذا در این تحقیق بیوسنتز آن برای اولین بار توسط عصاره عاری از سلول باکتری V. fischeri مورد بررسی قرار گرفت. نانو ذرات به‌دست‌آمده توسط روش‌های طیف‌سنجی ماورای بنفش (UV-vis)، طیف‌سنجی پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FTIR) مورد ارزیابی قرار گرفت. مشاهدات اسپکتروفتومتری بیشترین جذب را در طول‌موج 310 نانومتر نشان داد، همچنین طیف XRD، تشکیل نانو ذرات CuO را به‌صورت Monoclinic و با متوسط اندازه 27 نانومتر تأیید کرد. نتایج حاصل از آنالیز FTIR نیز بیانگر نقش احتمالی آنزیم‌های احیاکننده در سنتز نانو ذرات بود. نتایج فوق قابلیت باکتری لومینسانس V.fischeri جهت بیوسنتز نانو ذرات اکسید مس را تائید می‌نماید. همچنین اثرات ضدمیکروبی این نانو ذرات بر روی باکتری‌های بیماری‌زای Escherichia coli و aureus Staphylococcus مورد بررسی قرار گرفت و حداقل غلظت مهاری به ترتیب 625 و 312.5 میکروگرم بر میلی‌لیتر بدست‌آمد.

کلمات کلیدی

, بیوسنتز, نانو ذرات اکسید مس, Vibrio fischeri, عصاره عاری از سلول, ضدمیکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062835,
author = {نخعی پور, زهرا and مشرقی, منصور and مقدم متین, مریم and نخعی پور, علی},
title = {سنتز زیستی نانو ذرات اکسید مس با باکتری لومینسانسNRLL B-11177 Vibrio fischeri و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها},
booktitle = {کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو},
year = {2017},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {بیوسنتز، نانو ذرات اکسید مس، Vibrio fischeri، عصاره عاری از سلول، ضدمیکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز زیستی نانو ذرات اکسید مس با باکتری لومینسانسNRLL B-11177 Vibrio fischeri و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها
%A نخعی پور, زهرا
%A مشرقی, منصور
%A مقدم متین, مریم
%A نخعی پور, علی
%J کنفرانس ملی نانوساختارها، علوم و مهندسی نانو
%D 2017

[Download]