رویکردهای نوین آموزشی, دوره (11), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (27-44)

عنوان : ( ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری )

نویسندگان: فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حمید ناصریان حاجی آبادی , سیداحسان افشاری زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و بررسی روایی و ساختار عاملی پرسشنامه‌ای برای سنجش نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطة شهر مشهد است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع آزمون‌سازی است. از جامعة معلمان زن و مرد مقطع متوسطة شهر مشهد نمونه‌ای به‌حجم 235 نفر انتخاب شده است.با بهره‌گیری از نظریة خودتعیین‌گری، پرسشنامة 45 سؤالی تهیه شده است که معلمان به آن پاسخ داده‌اند. برای فراهم‌آوردن روایی ابزار از روایی سازة تحلیل عاملی اکتشافی، روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس، روایی همسانی درونی، و برای فراهم‌آوردن پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین نمرات t و رتبة درصدی در هریک از خرده‌مقیاس‌های «خودمختاری»، «ارتباط» و «شایستگی» نیز گزارش شده است. تحلیل مؤلفه‌های اصلینشان می‌دهد که پرسشنامة نیاز پژوهشی از سه عامل خودمختاری، شایستگی و ارتباط تشکیل شده است و این عوامل در مجموع، 01/44 درصد از واریانس ابزار را تبیین می‌کنند. همچنین همبستگی بین عوامل مثبت و معنی‌دار است که نشان‌دهندة روایی همسانی درونی ابزار است. آلفای کرونباخ خرده‌مقیاس‌های شایستگی، ارتباط، خودمختاری در نمونة پژوهش به‌ترتیب 93/0، 89/0 و 77/0 برآورد شده است که نشان می‌دهد آلفای کرونباخ کل ابزار و هریک از خرده‌مقیاس‌های آن از مقادیر متوسط و سطح مناسبی برخوردارند. همچنین یافته‌های تحلیل واریانس یک‌طرفه در بررسی چگونگی نیازها در نمونة پژوهش نشان می‌دهد که معلمان در بعد شایستگی با میانگین رتبة 97/1 بیشترین احساس نیاز به پژوهش و در بعد ارتباط با میانگین رتبة 70/0 کمترین احساس نیاز به پژوهش را بیان کرده‌اند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که پرسشنامة نیاز پژوهشی ابزاری معتبر و روا در حوزة تشخیص نیازهای پژوهشی است و کاربست آن می‌تواند به رشد شغلی معلمان کمک کند.

کلمات کلیدی

, نیاز, خودتعیین‌گری, خودمختاری, شایستگی, ارتباط, معلمان, مقطع متوسطه, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062836,
author = {ارفع بلوچی, فاطمه and کارشکی, حسین and آهنچیان, محمدرضا and ناصریان حاجی آبادی, حمید and افشاری زاده, سیداحسان},
title = {ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری},
journal = {رویکردهای نوین آموزشی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-6780},
pages = {27--44},
numpages = {17},
keywords = {نیاز; خودتعیین‌گری; خودمختاری; شایستگی; ارتباط; معلمان; مقطع متوسطه; شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری
%A ارفع بلوچی, فاطمه
%A کارشکی, حسین
%A آهنچیان, محمدرضا
%A ناصریان حاجی آبادی, حمید
%A افشاری زاده, سیداحسان
%J رویکردهای نوین آموزشی
%@ 2423-6780
%D 2017

[Download]