جنگل و فرآورده های چوب, دوره (70), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (61-70)

عنوان : ( اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی )

نویسندگان: احسان کهنهء , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وسکای قشلاقی با اکتینومیست فرانکیا همزیست بوده و قادر به تثبیت زیستی نیتروژن و تأمین نیاز خود است؛ بنابراین شناسایی جدایه‌های کارامد فرانکیا با توانایی زیاد تثبیت نیتروژن، برای افزایش رشد و بهبود وضعیت تغذیه‌ای توسکای قشلاقی ضروری است. بدین منظور 25 گره ریشه‌ای فرانکیا از ریشۀ درختان توسکای قشلاقی در نقاط مختلف استان گیلان برداشت شد. سوسپانسیون گره‌ها در شرایط گلخانه‌ای به نهال‌های رشدکرده در شن استریل تلقیح شد. پس از ده هفته گیاهان برداشت ‌شده و خصوصیات رویشی، تغذیه‌ای و مقدار نیتروژن تثبیت‌شده در آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشتر گره‌های ریشه‌ای سبب بهبود خصوصیات رویشی و تغذیه‌ای نهال‌ها نسبت به شاهد شده‌اند. مقدار نیتروژن تثبیت‌شده در نهال‌ها از 017/0 تا 337/0 میلی‌گرم نیتروژن در میلی‌گرم گره متغیر بود؛ بیشترین مقدار نیتروژن در نهال‌های تلقیح‌شده با تیمار Alnus glutinosa6 تثبیت‌شده است. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین وزن گره، زیست‌تودۀ گیاه و غلظت عناصر غذایی گیاه وجود داشت که بیانگر اثر مثبت تلقیح میکروبی است. با توجه به نتایج می‌توان گفت که برای رشد بهتر و کمک به استقرار نهال‌های توسکا، تلقیح آنها با جدایه یا سویه‌های مناسب فرانکیا ضرورت دارد. بر این اساس تیمار AG6 اثر بهتری بر رشد گیاهان دارد و می‌توان برای تکثیر و مطالعات بعدی از آن استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, توسکا قشلاقی, فرانکیا, گره ریشه‌ای, نیتروژن تثبیت شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062868,
author = {کهنهء, احسان and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا and کاظم خاوازی},
title = {اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی},
journal = {جنگل و فرآورده های چوب},
year = {2017},
volume = {70},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5052},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {توسکا قشلاقی; فرانکیا; گره ریشه‌ای; نیتروژن تثبیت شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی
%A کهنهء, احسان
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A کاظم خاوازی
%J جنگل و فرآورده های چوب
%@ 2008-5052
%D 2017

[Download]