مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (4), سال (2017-7) , صفحات (343-352)

عنوان : ( بررسی تاثیر واحد کنترل بر اختلال در فرایند تشخیص عیوب سیستم تعلیق فعال خودرو با عملگر هیدرولیکی )

نویسندگان: مهدی شهاب , مجید معاونیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرچه طراحی سیستم های شناسایی و تشخیص عیب (FDDS) سبب پیشرفت راهبردهای کنترلی می شوند، ولی با چالش دخالت کنترل کننده در فرایند شناسایی عیب روبه رو است. در این پژوهش در راستای افزایش کارایی و دقت سیستم های عیب یاب در فرایند شناسایی عیوب، به بررسی تأثیر و تعیین میزان اختلال حضور واحد کنترل کننده بر پارامترهای مؤثر در فرایند شناسایی عیوب می پردازد. برای دست یافتن به این مهم روش توانمندی در شناسایی الگوی عیب ماشین آلات و تجهیزات مبتنی بر مدل و رفتار دینامیکی با استفاده از محاسبات نرم ارائه و بر سیستم تعلیق خودرو مورد آزمون قرار داده است. سیستم تعلیق از قسمت های تأثیرگذار در ایمنی و قابلیت اطمینان خودرو است. برای تحقیق میزان اختلال ایجادشده توسط واحد کنترل از شبیه سازی سیستم تعلیق غیرفعال و فعال )با عملگر هیدرولیک( به همراه واحد کنترل استفاده شده است. نتایج آزمون ها )با مقادیر تصادفی( تحت شرایط متفاوت نشان می دهد وجود واحد کنترل ، بسته به میزان دقت، فرایند شناسایی عیوب را سخت تر و مقاومت سیستم عیب یاب را در برابر نویز و اغتشاشات به مراتب کاهش می دهد. با توجه به نحوه تأثیرگذاری واحد کنترل در فرایند تشخیص عیوب، استفاده از راه کارهای مناسب پیشنهادشده در این پژوهش، نقش مهمی در محدود کردن اثرات نامطلوب کاهش دقت دارد. آزمون های یادشده و بررسی فرآیند تعیین میزان اثر واحد کنترل کننده در شناسایی عیوب توسط برنامه عیب یاب که با استفاده از نرم افزار متلب کدنویسی و تهیه شد، انجام گردیدند. این برنامه ابزاری مفید در تسریع و تسهیل اجرای مراحل مختلف پژوهش و آزمون هاست.

کلمات کلیدی

, شناسایی و تشخیص عیب, سیستم تعلیق فعال, واحد کنترل, شبکه های عصبی فازی تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062871,
author = {شهاب, مهدی and معاونیان, مجید},
title = {بررسی تاثیر واحد کنترل بر اختلال در فرایند تشخیص عیوب سیستم تعلیق فعال خودرو با عملگر هیدرولیکی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {4},
month = {July},
issn = {1027-5940},
pages = {343--352},
numpages = {9},
keywords = {شناسایی و تشخیص عیب; سیستم تعلیق فعال; واحد کنترل; شبکه های عصبی فازی تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر واحد کنترل بر اختلال در فرایند تشخیص عیوب سیستم تعلیق فعال خودرو با عملگر هیدرولیکی
%A شهاب, مهدی
%A معاونیان, مجید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]