علوم دامی, شماره (115), سال (2017-9) , صفحات (3-12)

عنوان : ( اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران )

نویسندگان: حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر پارامترهای منحنی شیردهی برازش شده با تابع وود (از قبیل تداوم شیردهی، زمان اوج تولید و مقدار تولید در اوج تولید)، برای گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران بود. در این مطالعه از 580980 رکورد روز آزمون 58098 رأس گاو شیری هلشتاین، متعلق به 953 گله، که طی سال های 1391-1374 زایش داشتند استفاده گردید. آنالیز ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی با روش مدل دام تک صفتی توسط نرم افزار تخصصی DMU انجام شد. نتایج نشان داد اثرات گله، سال و فصل زایش، سن هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین بر پارامترهای منحنی شیردهی تأثیر معنی دار داشتند (01/0P<). بیشترین تعداد شکل نامطلوب منحنی شیردهی در فصول بهار و تابستان و کمترین تعداد شکل نامطلوب منحنی شیردهی در فصول پائیز و زمستان مشاهده شد. وراثت پذیری پارامترهای منحنی شیردهی در دامنه کم تا متوسط (03/0 تا 26/0) برآورد گردید. روند ژنتیکی تولید شیر 305 روز و مقدار شیر جزئی از روزهای 100-5، 200-101 و 305-201 شیردهی، زمان اوج تولید و مقدار تولید در اوج شیردهی مثبت و معنی دار بود (05/0P<). گاوها در فصل بهار زودتر و در فصل زمستان دیرتر به اوج تولید می رسند و تداوم شیردهی در بهار کمترین و در زمستان بیشترین است. همچنین گاوهای جوان تر تداوم شیردهی بیشتری دارند و دیرتر به اوج تولید می رسند و شکل منحنی شیردهی نامطلوب کمتری نیز دارند. بنابراین فصل زایش مناسب و سن مطلوب هنگام اولین زایش برای گاوهای هلشتاین ایران، به ترتیب فصل زمستان و سن 24 ماه است.

کلمات کلیدی

, تجزیه و تحلیل ژنتیکی, منحنی شیردهی, فصل و سن هنگام اولین زایش, گاو هلشتاین ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062875,
author = {نعیمی پوریونسی, حسین and شریعتی, محمد مهدی and زره داران, سعید and جباری نوقابی, مهدی},
title = {اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران},
journal = {علوم دامی},
year = {2017},
number = {115},
month = {September},
issn = {2588-6436},
pages = {3--12},
numpages = {9},
keywords = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی، منحنی شیردهی، فصل و سن هنگام اولین زایش، گاو هلشتاین ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران
%A نعیمی پوریونسی, حسین
%A شریعتی, محمد مهدی
%A زره داران, سعید
%A جباری نوقابی, مهدی
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2017

[Download]