پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (6), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (5-15)

عنوان : ( اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد )

نویسندگان: جواد اسدالهی , سیدعلی کیمیایی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی اثربخشی گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین معتاد . روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 40 نفر از زوجین معتاد کمپ امید به زندگی شهرستان سبزوار بود که 20 نفر در گروه گواه و 20 نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله‌ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه‌ پرخاشگری توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته ها: در پس آزمون، پرخاشگری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته‌است. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش پرخاشگری زوجین معتاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل, پرخاشگری, زوجین معتاد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062890,
author = {اسدالهی, جواد and کیمیایی, سیدعلی and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی},
title = {اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6352},
pages = {5--15},
numpages = {10},
keywords = {گروه‌درمانی تحلیل رفتار متقابل، پرخاشگری، زوجین معتاد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد
%A اسدالهی, جواد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2017

[Download]